Sri Suka-sari-stava

Sri Suka-sari-stava

(Parrots praises Radha and Krishna)


Srila Krsna das Kaviraja Gosvami

Chapter One

 

Text 1

atha kshanat tau pratilabdha-bodhav

utthaya talpopari sannivishtau

purvam prabuddhah prasamikshya sakhyo

yayuh sakhibhyam saha tat-samipam

atha-then; kshanat-from that moment; tau-They; pratilabdha- attained; bodhau-wakefulness; utthaya-rising; talpa-the couch; upari-above; sannivishtau-situated; purvam-before; prabuddhah- awake; prasamikshya-seeing; sakhyah-the gopi-friends; yayuh- went; sakhibhyam-Subala and Madhumangala; saha-with; tat-samipam-near Them.

Seeing that Radha and Krishna had awakened and risen from Their couch, the gopis, Subala, and Madhumangala, who had all awakened previously, approached the Divine Couple.

 

Text 2

vrindapy ayat sva-sishyau sa

balau vidya-visaradau

kalokti-manjuvak-samjnau

grihitva sarika-sukau

vrinda-Vrinda-devi; api-also; ayat-approached; sva-her own; sishyau-students; sa-she; balau-young; vidya-visaradau-learned; kalokti-Kalokti; manjuvak-Manjuvak; samjnau-named; grihitva-taking; sarika-sukau-male and female parrots.

Taking Manjuvak and Kalokti, the learned male and female parrots carefully trained by her, Vrinda-devi also approached the Divine Couple.

Text 3

 

tatas tau pathato namrau

    jaya vrindavanesvara

jaya vrindavanesani

    jayatalyah prasidata

    tatah-then; tau-the two parrots; pathatah-recited prayers; namrau-bowing their heads; jaya-all glories; vrindavana-isvara-to the king of Vrindavana; jaya-all glories; vrindavana-isani-to the queen of Vrindavana; jayata-all glories; alyah-to the gopi-friends of the Divine couple; prasidata-please be merciful to us.

    Humbly bowing their heads, the two parrots then recited the following prayers.

    All glories to the king of Vrindavana! All glories to the queen of Vrindavana! All glories to the gopi-friends of the Divine Couple! We pray that all of You may be pleased with us, and show us Your mercy.

Text 4

radha-drig-ingitabhijna

    vrinda vijna samadisat

patheti kiram kiro 'pi

    papathanandayan sabham

    radha-of Srimati Radharani; drik-by the glance; ingita-the hints; abhijna-understanding; vrinda-Vrinda-devi; vijna- intelligent; samadisat-instructed; patha-recite; iti-thus; kiram-to the male parrot; kirah-a parrot; api-although; papatha-recited; anandayan-delighting; sabham-the assembly.

    Understanding the hint offered by Radharani's glance, intelligent Vrinda-devi commanded the male parrot: recite! In obedience to her order the male parrot recited the following prayers, delighting the entire assembly.

Text 5

gunaih svair hina me yad api kavita nati-madhura

    satam svadyathapy acyuta-guna-yutatvena bhavita

ayah sastri sprishta mrigayu-grihaga sparsa-manina

    suvarnatvam prapta bhavati mahatam bhushana-krite

    gunaih-virtues; svaih-of my own; hina-devoid; me-my; yat api-although; kavita-poetic prowess; na-not; ati-very; madhura-sweet; satam-by the saintly devotees; svadya-relishable; atha-then; api-even; acyuta-of the infalliabgle Supreme Personality of Godhead; guna-with the transcendental qualities; yutatvena-because of being filled; bhavita-will be; ayah-an iron; sastri-dagger; sprishta-touched; mrigayu-of a hunder; griha-ga-in the home; sparsa-manina-by a touchstone; suvarnatvam-the state of being golden; prapta bhavati-attains; mahatam-of the great souls; bhushana-krite-suitable as an ornament.

    Even though my poetry has neither good qualities nor sweetness, because it is filled with descriptions of the transcendental qualities of the infallible Supreme Personality of Godhead, it will be relished by the saintly devotees, just as the iron dagger in a hunter's home, when turned to gold by contact with a touchstone, becomes an appropriate ornament for the most elevated persons.

Text 6

cakrardhendu-yavasta-kina-kalasais chatra-tri-konambarais

    capa-svastika-vajra-goshpada-darair minordhva-rekhankusaih

ambhoja-dhvaja-pakva-jambava-phalaih sal-lakshanair ankitam

    jiyac chri-purushottamatva-gamakaih sri-krishna-pada-dvayam

    cakra-disc; ardha-indu-half-moon; yava-barleycorn; asta-kona-eight-pointed star; kalasaih-waterpot; chatra-parasol; tri-kona-triangle; ambaraih-sky-capa-bow; svastika-svastika; vajra-thunderbolt; gospada-cow's hoofprint; daraih-conchshell; mina-fish; urdhva-rekha-urdhvarekha marking; anikusaih- rod for controlling elephants; ambhoja-lotus flower; dhvaja- flag; pakva-ripe; jambava-phalaih-jambu fruit; sat- transcndental; lakshanaih-with markings; ankitam-marked; jiyat- all glories; sri-purusha-uttamatva-gamakaih-with the signs of the Supreme Personality of Godhead; sri-krishna-of Sri Krishna; pada-of feet; dvayam-pair.

    All glories to Sri Krishna's lotus feet which are marked with the signs of the disc, half-moon, barleycorn, eight-pointed star, waterpot, parasol, triangle, sky, bow, svastika, thunderbolt, cow's hoofprint, conchshell, fish, urdhvarekha line, rod for controlling elephants, lotus flower, flag, and ripe jambu fruit, which show that He is the Supreme Personality of Godhead.

Text 7

sri-krishnanghri-yugam sakric chruti-gatam sarvanya-trishna-haram

    dhyatam yad vipadam vilopa-nipunam sat-sampadam dayakam

drishtam carutaya camatkriti-padam sarvendriyahladakam

    sprishtam yat klama-hantri nirvriti-karam tan me kriyat kankshitam

    sri-krishna-of Sri Krishna; anghri-feet; yugam-pair; sakrit-at once; sruti-to the ears; gatam-gone; sarva-all; anya-for other things; trishna-thirst; haram-removing; dhyatam-meditated on; yat-which; vipadam-of catastrophies; vilopa-in the removal; nipunam-expert; sat-transcendental; sampadam-of opulences; dayakam-the giver; drishtam-seen; carutaya-with beauty; camatkriti-of wonder; padam-the abode; sarva-all; indriya-the senses; ahladakam-delighting; sprishtam-touched; yat-which; klama-fatigue; hantri-destroying; nirvriti-bliss; karam-granting; tat-that; me-by me; kriyat-may be; kankshitam- desired.

    May I yearn for Sri Krishna's feet which, once heard about remove the thirst for anything else, meditated on remove calamities and grant transcendental good fortune, seen fill with wonder and delight the senses, and touched remove fatigue and give transcendental bliss.

Text 8

saubhagyanam sad-rucam sad-gunanam

    sampattinam prakritaprakritanam

lilagaram datri ca dhyata-matram

    sarvasvam nah krishna-padabjam astu

    saubhagyanam-of good fortune; sat-rucam-of transcendental beauty; sat-gunanam-of transcendental virtues; sampattinam-of opulences; prakrita-both material; aprakritanam-and spiritual; lila-of transcendental pastimes; agaram-the abode; datr-the giver; ca-also; dhyata-by meditation; matram-only; sarvasvam- be-all-and-end-all; naha-of us; krishna-of Lord Krishna; pada- feet; abjam-lotus flower; astu-may be.

    May Krishna's lotus feet, which are the home of transcendental pastimes and which when remembered grant good-fortune, transcendental beauty, spiritual virtues, and spiritual and material wealth, be the be-all-and-end-all of our life.

Text 9

yasyopasanayapta-sakti-lavatas cintamanitvam silah

    kascit kama-gavitvam etya dhavalah kascic ca kalpagatam

kecid bhumi-ruha babhuvur akhilabhishta-pradah praninam

    tac chri-krishna-padaravinda-yugalam ko nasrayet svapradam

    yasya-of which; upasanaya-by the worship; apta-obtained; sakti-of potency; lavatah-from a tiny fragment; cintamanitvam-the state of being a cintamani gem; silah-rocks; kascit-some; kama-gavitvam-the state of being wish-fulfilling kamadhenu cows; etya-having attained; dhavalah-cows; kascit-some; ca-also; kalpa-agatam-of those who approach for fulfillment of their desires; kecit-some; bhumi-ruhah-trees; babhuvuh-became; akhila-all; abhista-desires; pradah-granting; praninam-of the living entities; tat-those; sri-krishna-of Sri Krishna; pada-feet; aravinda-lotus; yugalam-pair; kah-who?; na-will not; asrayet- take shelter; sva-pradam-which give themselves.

    Who will not take shelter of Sri Krishna's lotus feet, which generously offer themselves? With a fragment of the power obtained by worship of them, rocks become cintamani jewels, cows become kamadhenu cows, and trees become kalpa-vriksha trees fulfilling all desires.

Text 10

parimala-vasita-bhuvanam

    sva-rasamodita-rasajna-rolambam

giridhara-padambhojam

    kah khalu rasikah samihrite hatum

    parimala-with it's fragrance; vasita-scented; bhuvanam-all the worlds; sva-rasa-with it's nectar; amodita-delighted; rasajna-connoussieurs; rolambam-bumble-bees; giridhara-of Lord Giridhari (Krishna); pada-feet; ambhojam-lotus flower; kah-which?; khalu-certainly; rasikah-person expert at relishing transcendental mellows; samihrite-is able; hatum-to abandon.

    What person who knows its sweetness can abandon the lotus flower of Lord Giridhari's feet, which fills the worlds with its fragrance and delights the bumblebees tasting its honey?

Text 11

lavanima-madhu-purnam svanguli-sreni-purnam

    yuvati-nayana-bhringa-vyuha-pitam su-sitam

nakhara-nikara-rocih-kesaram saurabhormi-

    parimalita-dig-antam krishna-padabjam ide

    lavanima-of beauty; madhu-with the honey; purnam-filled; sva-own; anguli-of toes; sreni-by the series; purnam-filled; yuvati-of the young gopis; nayana-of the eyes; bhringa-of bumble-bees; vyuha-by the multitudes; pitam-drunk; su-sitam-very cool; nakhara-of toenails; nikara-by the multitude; rocih-splendor; kesaram-filament; saurabha-of sweet fragrance; urmi- by the waves; parimalita-made aromatic; dik-antam-all directions; krishna-of Sri Krishna; pada-feet; abjam-lotus flower; ide-I worship.

    I worship the cool lotus flower of Lord Krishna's feet and toes, which are filled with the honey of His handsomeness, honey drunk by the bumblebees of the gopis' eyes, which are splendid with the filaments of His toenails, and which flood the directions with waves of sweet fragrance.

Text 12

pancendriyahladi-gunair mahattamai

    raktotpalabjani vadanyatadibhih

kalpa-drumanam jitavac ca pallavah

    kenopameyam caranambujam hareh

    panca-five; indriya-senses; ahladi-delighting; gunaih-with virtues; mahattamaih-great; rakta-red; utpala-abjani-lotus flowers; vadanyata-with generosity; adibhih-and other virtues; kalpa-drumanam-of the desire trees; jitavat-defeated; ca-also; pallavas-blossoming twigs; kena-with what?; upameyam- comparable; carana-feet; ambujam-lotus flower; hareh-of Lord Hari.

    To what may the lotus flower of Lord Hari's feet, which with many virtues and glories that delight the five senses defeats the red lotuses, and with generosity and other virtues defeats the kalpa-vriksha's blossoming twigs, be compared?

Text 13

nakha-siti-ruci-ganga krishna-pada-prayage

    tad-upari siti-rocir bhanuja sangatasit

aruna-kirana-dhara dhatri-kanyapy adhastal

    lasati nikhila-sarvabhishta-deyam tri-veni

    nakha-of His toenails; siti-fair; ruci-splendor; ganga-Ganges; krishna-of Lord Krishna; pada-of the feet; prayage-at the Prayaga-tirtha; tat-that; upari-above; siti-black; rocih-splendor; bhanuja-Yamuna river; sangata asit-met; aruna-red; kirana-dhara-with effulgence; dhatr-kanya-the Sarasvati river; api-also; adhastat-beneath; lasati-is manifested; bikhila-to everyone; sarva-all; abhista-desires; deya-fulfilling; tri-veni-the confluence of these rivers.

    Meeting at the Prayaga-tirtha of Krishna's feet, the white Ganga of His toenails, the black Yamuna of the upper part of His feet, and the red Sarasvati of His soles are splendidly manifest, fulfilling all desires.

Text 14

apurvah kamsares carana-yugalasyaisha mahima

    yad asritya dhvantam sva-kadana-krite praptam arunam

niyuddhe 'dhah kritvopari lasati yad vikshya sabhayad

    vapur-vyuham kurvann amalam udupo 'py asrayad idam

      apurvah-unprecedented; kamsa-areh-of Sri Krishna, the enemy of Kamsa; carana-of feet; yugalasya-of the pair; esah-this; mahima-glory; yat-which; asritya-having taken shelter; dhvantam-darkness; sva-kadana-krite-in his defeat; praptam-attained; arunam-the demigod Aruna; niyuddhe-in the battle; adhah-down; kritva-having placed; upari-above; lasati-is splendidly manifested; yat-which; vikshya-seeing; sa-bhayat- with fear; vapuh-of Lord Krishna's transcendental form; vyuham-of the military phalanx; kurvan-doing; amalam-spotless; udupah- the moon; api-even; asrayat-takes shelter; idam-this.

    Seeing the unprecedented glory of Krishna's feet conquer in battle the red sunrise and throw it down into the darkness, the frightened moon surrendered to the splendid army of Krishna's limbs.

Text 15

kaloktih sa tatah sari

    vrindaya prerita drisa

rasajnam vasitam cakre

    krishna-padabja-varnanaih

    kaloktih-Kalokti; sa-she; tatah-then; sari-the female parrot; vrindaya-by Vrinda-devi; pprerita-ordered; drisa-by a glance; rasajnam-tongue; vasitam-aromatic; cakre-made; krishna-of Lord Krishna; pada-feet; abja-of the lotus flower; varnanaih- by descriptions.

    Signaled by Vrinda's glance, the female parrot, Kalokti, made her tongue fragrant with descriptions of Krishna's lotus feet.

Text 16

candamsoh plushtha-varshmaruna iha kiranaih krishna-padabja-yugmam

    sita-cchayam pravishto 'ty-aruna-madam abhud vyaptam asyarunimna

utprekshyam kavinam mama tu matam idam krishna-ragati-raktam

    radha-cittam mamaivaspadam idam iti tad vyasnuta svasya dhamna

    canda-amsoh-of the fierce sun; plusta-scorced; varsma-whose body; arunah-Aruna; iha-here; kiranaih-with his effulgence; krishna-of Lord Krishna; pada-of the feet; abja-of lotus flowers; yugmam-the pair; sita-cool; chayam-shade; pravishtah-entered; ati-very; aruna-madam-red; abhut-was; vyaptam-pervaded; asya-of him; arunimna-by the redness; utprekshyam-to be compared; kavinam-of the poets; mama-of me; tu-also; matam-opinion; idam-this; krishna-of Lord Krishna; raga-by the love; ati-very much; raktam-reddened; radha-of Srimati Radharani; cittam-the mind; mama-my; eva-certainly; aspadam-abode; idam-this; iti- thus; tat-that; vyasnuta-pervaded; svasya-of Him; dhamna-by the effulgence.

    The idea of poets is that Krishna's lotus soles are red because the sunrise, burned by the sun's fierce rays, took shelter of the cooling shade there. My idea is they are red because, full of passionate love, Radha thinks in Her heart: "Krishna's feet are my only shelter".

Text 17

lilaravindam aravinda-drisam karabje

    kankollasi-pallavam uroja-suvarna-kumbhe

raktotpalam yad iha hrit-sarasidam ide

    padaravindam aravinda-vilocanasya

 lila-for pastimes; aravindam-lotus flower; aravinda-like lotus flowers; drisam-whose eyes; kara-of the hand; abje-in the lotus flower; kankollasi-pallavam-the asoka flower; uroja-of the breasts; suvarna-golden; kumbje-in the vase; rakta-the red; utpalam-lotus flower; yat-which; iha-here; hrit-of the heart; sarasi-in the lake; fidam-this; ide-I glorify; pada- feet; aravindam-lotus flower; aravinda-vilocanasya-of the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead.

    I worship lotus-eyed Krishna's lotus feet, which the lotus-eyed gopis hold as a toy in their lotus hands, as s splendid bloom in the golden vase of their breasts, and as a red lotus growing in the lake of their hearts.

Text 18

candrendivara-candanendu-naladac chitam lasat-saurabham

    radhayah stana-sanga-lolupatamam tat-pani-samlalitam

tac chri-kunkuma-carcitam su-lalitam sobhali-lilaspadam

    tac chri-krishna-padambujam bhavatu nah samvahaniyam sada

    candra-than the moon; indivara-blue lotus flower; candana-sandalwood; indu-camphor; naladat-and the usira root; sitam-more cooling; lasat-saurabham-and fragrant; radhayah-of Srimati Radharani; stana-of the breasts; sanga-contact; lolupatamam- very eager; tat-of her; pani-by the hand; samlalitam-caressed; tat-that; sri-of Srimati Radharani; kunkuma-by the kunkuma; carcitam-anointed; su-lalitam-charming; sobha-ali-of beauty; lila-and playfulness; aspadam-the abode; tat-that; sri-krishna- of Sri Krishna; pada-feet; ambujam-lotus flower; bhavatu-may be; nah-by us; samvahaniyam-massaged; sada-constantly.

    May we always massage Sri Krishna's graceful lotus feet, which are more cool and fragrant than the moon, lotus, sandalwood, camphor, or ushira, which Radha caresses in Her hands and yearns to place on Her breasts, and which are anointed with kunkuma, and are the playground of handsomeness.

Text 19

sabhya-karnau sudha-purnau

    racayan radhayeritah

sa-sarikah suko 'nyani

    krishnasyangany avarnayat

    sabhya-of the assembled gopis; karnau-the ears; sudha-of nectar; purnau-full; racayan-making; radhaya-by Srimati Radharani; iritah-ordered; sa-with; sarikah-the female parrot; sukah-the male parrot; anyani-the other; krishnasya-of Sri Krishna; angani-limbs; avarnayat-described.

    Ordered by Radha, the male and female parrot then described Krishna's other limbs, filling the ears of the audience with nectar.

Text 20

gulphau bakarer lasato 'ti-cikkanau

    lavanya-bhangocchalitau su-vartulau

kalinda-kanya-tanu-vici-nirjharad

    ddhvaditendivara-korakav iva

    gulphau-ankles; baka-areh-of Lord Krishna, the enemy of Bakasura; lasatah-splendidly manifest; ati-very; cikkanau-smooth and glistening;lavanya-of beauty; bhanga-ucchaitau-filled with waves; su-very; vartulau-round; kalinda-kanya-of the Yamuna river; tanu-vici-nirjharat-than the waves; dhvadita-deveated; indivara-of the blue lotus; korakau-buds; iva-like.

    Glorious, graceful, splashed by waves of handsomeness, more splendid than the Yamuna's turbulent current, and eclipsing the blue lotus, Krishna's ankles shine with great splendor.

Text 21

lavanya-dhanya-madhu-purna-tamala-navya-

    parnati-citra-putike ghutike murareh

alihya netra-rasana-sikhaya sakrid ye

    matta vighurnati sada lalanalir arat

    lavanya-of beauty; dhanya-with the wealth; madhu-the honey; purna-full; tamala-of a tamala tree; navya-fresh; parna-with the leaf; ati-very; citra-wonderful; putike-cup; ghutike-two ankles; mura-areh-of Lord Krishna, the enemy of the Mura demon; alihya-having licked; netra-of their eyes; rasana-of the tongue; sikhaya-with the tip; sakrit-once; ye-which; matta-intoxicated; vighurnati-staggers; sada-continually; lalana-of the gopis; alih-the bumble-bees; arat-immediately.

    With the tongue-tips of their eyes once licking from afar Krishna's two ankle tamala-leaf cups filled with the rich honey of exquisite handsomeness, the gopi-bumblebees, now intoxicated, stagger again and again.

Text 22

srimat-padambuja-yugopari putanarer

    nihnutya gulpha-yugalasya mishena dhatra

sri-radhika-nayana-kira-yugasya pushtyai

    manye nyadhayi karamarda-phale su-pakve

    srimat-beautiful; pada-feet; ambuja-lotus; upari-above; putana-areh-of Lord Krishna, the enemy of the Putana demon; nihnutya-concealing; gulpha-of ankles; yugalasya-of the pair; mishena-by a trick; dhatra-by the creator Brahma; sri-radhika-of Srimati Radharani; nayana-of the eyes; kira-of parrots; yugasya-of the pair; pushtyai-for the nourishment; manye-I consider; nyadhayi-placed; karamarda-phale-two karamarda fruits; su-very; pakve-ripe.

    I think the creator Brahma, on the pretext of placing ankles above Krishna's handsome lotus feet, placed two ripe karamarda fruits there to feed the two parrots of Sri Radhika's eyes.

Text 23

babhau hareh sri-ghutika-yugam tat

    su-slishtha-parsvam yad avapa sasvat

radha-mano-vritti-kumarikaleh

    kumarayantya laghu-kandukatvam

    babhau-manifested; hareh-of Lord Hari; sri-ghutika-of ankles; yugam-pair; tat-that; su-slishtha-attached; parsvam-to the side; yat-which; avapa-attained; sasvat-eternally; radha-of Srimati Radharani; manah-of the mind; vritti-activities; kumarika-of young girls; aleh-of the multitude; kumarayantya laghu-kandukatvam-the condition of being small balls for playing.

    The young girls that are Radha's thoughts imagine that Lord Hari's ankles are two small balls for playing.

Text 24

gokula-kula-yuvatinam

    dhairyodbhata-vinashtaye 'sty atanoh

hari-jangha-yuga-dambhal

    laghu-parigha-yugam tamala-sarasya

    gokula-of gokula; kula-yuvatinam-of the pious young girls; dhairya-of composure; udbhata-of the soldiers; vinastaye-for the destruction; asti-is; atanoh-of the cupid; hari-of Lord Hari; jangha-of shins; yuga-a pair; dambhat-on the pretext; laghu-small; parigha-clubs; tamala-sarasya-of Lord Krishna, who is like the best of tamala trees.

    In order to rout the strong soldiers that are the chaste composure of the pious young girls of Gokula, the demigod Kama made two small tamala-wood clubs, and disguised them as the shins of Lord Hari.

Text 25

marakata-mani-rambha-stambha-sambhedi dhatra

    bhuvana-bhavana-mula-stambhatam lambhitam yatyuvati-nicaya-cetah-pilu-nilasma-kilam

    pranayatu hari-jangha-yugmam angho-vighatam

    marakata-mani-of emeralds; rambha-plantain trees; stambha-columns; sambhedi-combined; dhatra-by the creator Brahma; bhuvana-of the three worlds; bhavana-of the building; mula-at the foundation; stambhatam-the state of being a columns; labhitam-attained; yat-which; yuvati-of young gopis; nicaya-of the multitude; cetah-of the minds; pila-of the elephants; nilasma-sapphire; kilam-elephant goads; pranayatu-may accomplish; hari-of Lord Hari; jangha-of the shins; yugmam-the pair; anghah-of sins; vighatam-the destruction.

    May Lord Hari's shins, which are two emerald plantain-tree columns placed by the creator Brahma to support the palace of the three planetary systems, and which are two sapphire goads to control the elephants of the gopis' hearts, destroy my sins.

Text 26

divyato lavanimamrita-bhange

    caru-hamsaka-kala-lalitante

deha-kanti-yamuna-laghu-dhara-

    san-nibhe muraripoh prasrite te

    divyatah-glistening; lavanima-of beauty; amrita-of the nectar; bhange-with waves; caru-beautiful; hamsaka-of swans; kala-lalita-with sweet sounds; ante-on the shore; deha-of the body; kanti-of the beauty; yamuna-of the Yamuna river; laghu- little; dhara-inundation; sat-being so; nibhe-like; mura-ripoh-of Lord Krishna, the enemy of the Mura demon; prasrte- flowed; te-they.

    Like a Yamuna-current of the glory of His body, filled with nectar waves of handsomeness, and charming with the warbling of graceful swans, Krishna's shins are splendidly manifest.

Text 27

saundarya-saushthava-vilokanatah pralubdhe

    janghe mitho militum asya samutsuke ye

te venu-vadana-krite sthiratam gate 'smin

    labdhantare 'nuparirabhya harau ciram stah

    saundarya-of beauty; saushthava-excellence; vilokanatah-from seeing; pralubdhe-greedy; janghe-shins; mithah-together; militum-to meet; asya-of that; samukshuke-eager; ye-who; te-they; venu-vadana-krite-during the playing of the flute; sthiratam-an immobile condition; gate-when attained; asmin-this; labdha-attained; antare-the opposite conditin; anuparirabhya-having embraced; harau-on Lord Hari; ciram-for a long time; stah-situated.

    From seeing each other's sublime handsomeness, Lord Hari's two shins became very eager to meet. When, stunned in ecstasy, Lord Hari played the flute, they, not at all stunned, embraced for a long time.

    Note: When Lord Hari became stunned, His shins trembled.

Text 28

madhurya-lakshmya rucirasana-dvayam

    lavanya-vally-aguru-parva-yugmakam

sobha-sriyo-'lankriti-petika-yugam

    janu-dvayam bhati manoharam hareh

    madhurya-of sweetness; lakshmya-with the opulence; rucira-glistening; asana-of thrones; dvayam-pair; lavanya-of beauty; vallya-with the creeper; aguru-of the fragrant aguru tree; parva-knots; yugmakam-two; sobha-of splendor; sriyah-of the opulence; alankriti-of ornaments; petika-chests; yugam-pair janu-of knees; dvayam-pair; bhati-is manifested; manoharam- enchanting; hareh-of Lord Hari.

    Lord Hari's charming knees, which are sweetness' two glorious thrones, two knots in a fragrant aguru tree embraced by a vine of handsomeness, and two jewelry chests holding the ornaments of gracefulness, are splendidly manifest.

Text 29

ramyoru-parva-dvayam adbhutam harer

    mahendra-nilam laghu samputa-dvayam

asankhya-go-sankhya-kulanganatanes

    te citta-cintamanayo 'tra bhanti yat

    ramya-delightful; uru-parva-of knees; dvayam-pair; adbhutam-wonderful; hareh-of Lord Hari; mahendra-nilam-made of sapphires; ;laghu-small; samputa-of jewelry chests; dvayam-pair; asankhya-countless; go-sankhya-kula-angana_-of pious gopis; ataneh-of the multitude; te-they; citta-of the thoughts; cintamanayah-cintamani jewels; atra-there; bhanti- shine; yat-which.

    Lord Hari's charming knees are two wonderful sapphire jewelry chests filled with the cintamani jewels of the thoughts of countless pious young gopis.

Text 30

prasara-rane yad baliman nikuncane

    sri-padayor nirvalitam su-mamsalam

sri-radhika-srikara-lalitam hares

    taj janu-yugmam ruciram sriye 'stu nah

    prasara-rane-in the pitched battle; yat-which; baliman-with folds of skin; nikuncane-in contraction; sri-padayoh-of the feet; nirvalitam-gone; su-mamsalam-fleshly; sri-radhika-of Srimati Radharani; sri-kara-by the hand; lalitam-caressed; hareh-of Lord Hari; tat-that; janu-of knees; yugmam-pair; ruciram-beautiful; sriya-for transcendentral opulence and auspiciousness; astu-may be; nah-for us.

    May Lord Hari's gracefully bent, broad knees, sprouted from His feet, and now embraced by Sri Radhika's lotus hand in Their ferocious battle, grant auspiciousness to us.

Text 31

uru-dvayam su-valitam lalitam bakareh

    pinam su-cikkanam adhah-krama-karshya-yuktam

kandarpa-vrinda-vara-nartaka-lasya-rangam

    lavanya-keli-sadanam hridi nas cakastu

    uru-of thighs; dvayam-the pair; su-valitam-beautiful; lalitam-charming; baka-areh-of Lord Krishna, the enemy of Bakasura; pinam-fleshly; su-cikkanam-smooth; adhah-lower; krama-part; karsya-thinness; yuktam-endowed; kandarpa-of cupids; vrinda-of the multitude; vara-excellent; nartaka-of dancers; lasya-dancing; rangam-arena; lavanya-of beauty; keli- of the pastimes; sadanam-the abode; hridi-in the heart; nah-of us; cakastu-may be manifest.

    May Lord Hari's charming, graceful, broad, smooth, tapering thighs, which are handsomeness' playground and many Kamadevas' dancing arena, be manifest in our hearts.

Text 32

jambhari-ratna-ghatitam kim ajanda-sala-

    stambha-dvayam kim atanor makha-yupa-yugmam

kim vedam asti lalana-hridayebha-bandha-

    lana-dvayam na tad idam hari-sakthi-yugmam

    jambhari-ratna-of sapphires; ghatitam-fashioned; kim-is this?; ajanda-of the universe; sala-of the palatial building; stambha-of posts; dvayam-the pair; kim-is this?; atanoh-of cupid; makha-for the sacrifice; yupa-os posts; yugmam-the pair; kim-is this?; va-or; idam-this; asti-is; lalana-of the young gopis; hridaya-of the hearts; ibha-of the elephants; bandha-for binding; alana-of posts; dvayam-pair; na-not; tat- this; idam-this; hari-of Lord Hari; sakthi-of thighs; yugmam- the pair.

    Are these two sapphire columns holding up the palace of the universe? Two sacrificial stakes for the worship of Kamadeva? Two posts to bind the elephants of the gopis' hearts? No. They are the two thighs of Lord Hari.

Text 33

uru-cchalac chroni-varanjanocca-

    sthali-bhavadho-mukha-nila-rambhe

ete harer ye lalanakshi-kira-

    pushtyai sva-madhurya-phalair alam stah

    uru-of thighs; chalat-on the pretext; sroni-of hips; vara-excellent; anjana-with the ointment; ucca-loftly; sthali-plaace; bhava-being; adhah-mukha-beneath; nila-blue; rambhe-two plantain trees; ete-these two; hareh-of Lord Hari; ye- which; lalana-of the beautiful young gopis; akshi-of the eyes; kira-the parrots; pushtyai-for nourishing; sva-His own; madhurya-of sweetness; phalaih-with the fruits; alam- sufficiently; stah-they are.

    Disguised as Lord Hari's thighs, two tall and dark banana trees grow to feed fruits of sweetness to the parrots of the gopis' eyes.

Text 34

rambhali-garva-bhara-darana-sannivese

    mattebha-hasta-mada-mardana-mardave ye

sri-radhika-karabha-santata-sevyamane

    kenopamantu kavayo hari-sakthini te

    rambha-of plantain trees; ali-of the host; garva-of pride; bhara-the abundance; darana-tearing apart; sannivese-nearby; matta-mad; ibha-elephant; hasta-the trunk; mada-the pride; mardana-breaking; mardave-softness; ye-which; sri-radhika-of Srimati Radharani; karabha-by the hand; santata-constantly; sevyamane-being served; kena-with what?; upamantu-may compare; kavayah-the poets; hari-of Lord Hari; sakthini-the two thighs; te-they.

    To what may poets compare Lord Hari's thighs which, always served by Sri Radhika's lotus hand, tear apart the banana trees' pride and crush the mad elephants' pride in their trunks?

Text 35

vistirna-pinam ati-sundara-sannivesham

    rasa-sthalam sarati-kama-natarbudanam

abhira-dhira-ramani-kamaniya-sobham

    sri-sroni-mandalam alam vilasaty aghareh

    vistirna-pinam-broad; ati-sundara-sannivesham-very beautiful; rasa-of dancing; sthalam-the arena; sa-accompanied by Rati-devi; kama-of cupid; nata-of dances; arbudanam-of millions; abhira-of the cowherd men; dhira-saintly; ramani-girls; kamaniya-desireable; sobham-splendor; sri-sroni-mandalam-hips; alam-greatly; vilasati-shines; agha-areh-of Lord Krishna, the enemy of Aghasura.

    A dancing arena for millions of Kamas and Ratis, and their handsomeness the object of the saintly and beautiful young gopis' yearning, Krishna's very handsome broad thighs are splendidly manifest.

Text 36

katira-bimbam lasad-urdhva-kaya-

    tamala-nilasma-kritalavalam

krishnasya lavanya-jalali-khelat-

    kanci-marali-valitam vibhati

    katira-of the hips; bimbam-circle; lasat-splendid; urdhva-upper part; kaya-of the body; tamala-of the tamala tree; nilasma-sapphire; krita-fashioned; alavalam-irrigation trench; krishnasya-of Lord Krishna; lavanya-of beauty; jala-ali-in the waters; khelat-playing; kanci-of the Lord's belt; marali-the swan; valitam-attracted; vibhati-is manifest.

    Circling the roots of the sapphire tamala tree of His torso, and the swan of His belt playing in the waters of its handsomeness, the irrigation trench of Krishna's hips shines with great splendor.

Text 37

krishnanga-simhasana-santatopa-

    vishtasya radha-hridayasya rajnah

dhatra kritam sroni-mishat sukhaptyai

    nilamsuka-sthula-vidhupadhanam

    krishna-of Lord Krishna; anga-of the body; simha-asana-on the throne; santata-continually; upavishtasya-seated; radha-of Srimati Radharani; hridayasya-of the heart; rajnah-of the monarch; dhatra-by the creator Brahma; kritam-created; sroni-of being hips; mishat-on the pretext; sukha-of happiness; aptyai- for the obtainment; nila-blue; amsuka-cloth; sthula-large; vidhu-charming; upadhanam-pillow.

    On the pretext of fashioning Krishna's lap, the creator Brahma made a great blue cushion to please Radha"s royal heart, which always sits on the throne of Krishna"s limbs.

Text 38

ye gopika-drik-sapharali-kelaye

    lavanya-vanyamrita-purna-palvale

ye radhika-citta-mrigendra-kandare

   te sundare naumi hareh kakundare

    ye-which; gopika-of the gopis; drik-of the eyes; saphari-of the saphari fishes; ali-of the multitude; kelaye-for the pastimes; lavanya-of transcendental beauty; vanya-of the flood; amrita-of the nectatr; purna-full; palvale-the ponds; ye- which; radhika-of Srimati Radharani; citta-of the mind; mrigendra-of the lion; kandare-the cave; te-they; sundare- beautiful; naumi-I offer my respectful obeisances; hareh-of Lord Hari; kakundare-to the two hips.

    I offer my respectful obeisances to Lord Hari's hips, which are a cave for the lion of Radhika's heart and a nectar pool of handsomeness for the playing of the saphari fishes of the gopis' eyes.

Text 39

adhas-tiryag-rekha-sarid-upari sa nabhi-sarasi

    tayor madhye vastir dhruvam agha-ripor asti pulinam

sada rasa-kridam yad iha nija-vritty-adbhuta-nati-

    cayaih sri-radhaya hridaya-nata-rajah pranayati

    adhah-below; tiryak-curved; rekha-line; sarit-the stream; upari-above; sa-that; nabhi-of the navel; sarasi-lake; tayoh-of the two; madhye-in the middle; vastih-the lower part of the abdomen; dhruvam-certainly; agha-ripor-of Lord Krishna, the enemy of Agha; asti-is; pulinam-the shore; sada-continually; rasa-kridam-the pastime of the rasa dance; yat-which; iha-here; nija-her own; vriti-activity; adbhuta-wonderful; nati-of dancers; cayaih-with a host; sri-radhayah-of Srimati Radharani; hridaya-of the heart; nata-of dancers; rajah-the king; pranayati-performs.

    In between Lord Hari's navel-lake and the river that is the lower line of His abdomen is a plain where the king of dancers, Sri Radha's heart, performs a rasa dance with her many wonderful associates.

Text 40

sri-vasti-romavali-nabhi-dambhan

    nipana-sad-rajju-sudhoda-kupan

trisharta-gopi-gana-go-gananam

    panaya dhatasrijad acyutange

    sri-vasti-the lower abdomen; roma-of hairs; avali-line; nabhi-navel; dambhat-on the pretext; nipana-for drinking; sat-transcendental; rajju-with ropes; sudha-uda-of nectar; kupan-wells; trisha-by thirst; arta-afflicted; gopi-of gopis; gana-of thehost; go-of cows; gananam-of the host; panaya-for drinking; dhata-the creator Brahma; asrjat-created; acyuta-of the infalliable Personality of Godhead; ange-on the body.

    On the pretext of fashioning a navel and lower abdomen decorated with a line of hairs, the creator Brahma placed on the body of the infallible Personality of Godhead a series of nectar watering-places to slake the thirst of the surabhi cows that are the vraja-gopis.

Text 41

gopi-mano-dhanya-cayanya-vasana-

    tushapaharottara-samskritau vidhih

nilopalolukhalatam ninaya yat

    krishnavalagnam hridi me cakastu tat

    gopi-of the gopis; manah-of the thoughts; dhanya-of grain; caya-of the abundance; anya-other; vasana-of desires; tusa-the chaff; apahara-for removing; uttara-samskritau-in the matter of the final perfection; vidhih-the creator Brahma; nila-upala-sapphire; ulukhalatam-to the state of being a mortar; ninya- brought; yat-which; krishna-of Lord Krishna's body; avalagnam-the middle part(the abdomen); hridi-in the heart; me-my; cakastu- may be manifested; tat-that.

    May Lord Krishna's abdomen, which the creator Brahma transformed into a sapphire grinding-mortar to remove the chaff of material desires from the granary of the gopis' thoughts, appear in my heart.

Text 42

krishnavalagnasya mishad uma-pater

    visphardhayaradhanayardite muhuh

purvapara-sthula-vibhaga-samyuto

    dhatra vitirno damaruh smaraya kim

    krishna-of Lord Krishna; avalagnasya-of the middle part of the body; mishat-on the pretext; uma-pateh-of Lord Siva, the husband of Uma; vispardhaya-with rivalry; aradhanaya-with worship; ardite-afflicted; muhuh-at every moment; purva-first; apara-and second; sthula-large; vibhaga-with parts; samyutah-endowed; dhatra-by the creator; vitirnah-presented; damaruh- damaru drum; smaraya-to cupid; kim-how is it?

    Why, on the pretext of fashioning Lord Krishna's waist, did the creator Brahma gave an excellent damaru drum, broad at both ends, to the demigod Kama? Kama attained this gift by always worshiping Brahma, and now that he has it, he is able to challenge Lord Siva himself.

Text 43

harer vakshah-kakudmatyor

    visargam antarasthitam

madhya-dambhad dvayor navyam

    jaihva-mulaksharam vyadhat

    hareh-of Lord Hari; vakshah-of the chest; kakudmatyoh-of the hips; visargam-creation; antara-between; asthitam-situated; madhya-of the waist; dambhat-on the pretext; dvayoh-of both of them; navyam-new; jaihva-mula-aksharam-the letter jihvamuliya; vyadhat-placed.

    On the pretext of fashioning a thin waist, the demigod Brahma placed a jihvamuliya letter between Lord Hari's broad chest and hips.

    Note: In this verse the Lord's waist is compared to the jihvamuliya letter: )(.

Text 44

drishtva bakarer avalagna-saushthavam

    nijavalagnasya ku-kirti-sankaya

durgasu durga-janakasya bhu-bhrito

    darishu parindra-gana vililyire

    drishtva-having seen; baka-areh-of Lord Krishna, the enemy of Bakasura; avalagna-of the waist; saushthavam-excellence; nija-of their own; avalagnasya-of the waist; ku-kirti-defemation; sankaya-fearing; durgasu-inaccessible; durga-janakasya-of the Himalaya mountains; bhu-bhritah-of the mountain; darisu-in the caves; parindra-of lions; ganah-the community; vililyire- disappeared.

    Seeing the handsomeness of Krishna's thin waist, and fearing their own waists would no longer be glorious in comparison, the lions became embarrassed and fled, disappearing into Himalayan caves.

Text 45

lavanya-vanya-bhrama-bhanga-purne

    baki-ripor nabhi-hrade gabhire

trisharta-gopi-hridayebha-pali-

    magnaiva nonmajjati sa kadapi

    lavanya-of beauty; vanya-the flood; bhrama-with a whirlpool; bhanga-and waves; purne-full; baki-ripoh-of Lord Krishna, the enemy of Putana; nabhi-of the navel; hrade-in the lake; gabhire-deep; trisha-by thirst; arta-afflicted; gopi-of the gopis; hridaya-of the hearts; ibha-of elephants; pali-the herd; magna-drowned; na-not; unmajjati-to emerge; sa-they; kadapi-at any time.

    Drowning in Krishna's deep navel-lake filled with whirlpools and waves of handsomeness, the thirsty elephants of the gopis' hearts will never rise again.

Text 46

sri-krishna-vigraha-tamala-sura-drume 'smin

    sobha-maranda-bhrita-nabhi-sukitaro 'sti

lobhad vadhu-drig-ali-palir iha pravishta

    yat sa punar na hi nireti rase nimagna

    sri-krishna-of Lord Krishna; vigraha-of the form; tamala-tamala; sura-drume-in the desire-tree; asmin-in this; sobha-of transcendental beauty; maranda-honey; bhrita-held; nabhi-of the navel; sukotarah-the hollow; asti-is; lobhat-out of greed; vadhu-of the young girls of Vraja; drik-of the eyes; ali-of bumble-bees; palih-the swarm; iha-here; pravishtah-has entered; yat-because; sah-they; punah-again; na-not; hi-certainly; nireti-will emerge; rase-in the nectar; nimagna-immersed.

    In the tamala desire-tree of Sri Lord Krishna's form is a navel-hollow filled with the honey of handsomeness. Entering there and greedily drowning in the honey, the bumblebees of the gopis' eyes will never come out again.

Text 47

vishnor gangajani bali-nutan nicagagre 'nghri-padmat

    tan-matsaryat tri-bali-mahitad urdhvaga nabhi-padmat

saureh krishnajani tanuruhali-cchalat pasyatam ya

    tasmin pritim janayati param vasanam samvidhuya

    vishnoh-from Lord Vishnu; ganga-the Ganges river; ajani-became manifested; bali-by Bali Maharaja; nutat-glorified with prayers; nicaga-descending; agre-from the tip; anghri-padmat-of His lotus feet; tat-of that; matsaryat-out of envy; tri-three; bali-by the Bali Maharaja's of the three folds of skin at the Lord's waist; mahitat-glorified; urdhvaga-ascending; nabhi-padmat-from the lotus-navel; saureh-from Lord Krishna; krishna- the Yamuna river; ajani-was manifested; tanuruha-of hairs; ali- of a multitude; chalat-on the pretext; pasyatam-one may see; ya-which; tasmin-for Him; pritim-love; janayati-creates; param-other; vasanam-desire; samvidhuya-cleansing.

    The Ganga descended from Lord Vishnu's lotus feet, which were praised by Bali Maharaja. Impelled by jealousy, the Yamuna appeared as a line growing up from Krishna's lotus navel, which is praised by three Balis. One who sees this becomes free of material desires and attains pure love.

    Note: "Bali" also means fold of skin." The {.sy 168}three Balis" are the three folds of skin at the Lord's waist.

Text 48

nabhi-bilat sami samutthita harer

    ya bhati romavali-krishna-pannagi

svam pasyatam sukshmatamapy ahar-nisam

    cittanilan sanculuki-karoti sa

    nabhi-of the navel; bilat-from the hole; sami-half; samutthita-emerged; hareh-of Lord Hari; ya-which; bhati-is manifested; roma-of hairs; avali-line; krishna-black; pannagi- snake; svam-own; pasyatam-one should see; sukshmatam-most clever; api-also; ahah-day; nisam-and night; citta-of thoughts; anilan-the winds; sanculuki-karoti-makes into mosels of food; sa-that; snake.

      See the line-of-hairs black snake half-emerged from the hole that is Lord Hari's navel! This clever line-of-hairs snake lives by day and night swallowing the breezes that are our thoughts.

Text 49

lavanima-madhu pitva nabhi-padman murarer

    vraja-yuvati-jananam netra-bhringarbha-kelih

udara-nalina-patre ya papatoccalanti

    tanuruha-tati-dambhat saiva sete pramatta

    lavanima-of beauty; madhu-the honey; pitva-having drunk; nabhi-of the navel; padmat-from the lotus flower; murareh-of Lord Krishna, the killer of the Madhu demon; vraja-of Vrajabhumi; yuvati-jananam-of the young girls; netra-of the eyes; bhringa-arbha-of the young bumble-bees; kelih-pastimes; udara-of the abdomen; nalina-lotus; patre-on the petal; ya-which; papata-falls; uccalanti-rising up; tanuruha-of hairs; tati-series; dambhat-on the pretext; sa-that; eva-certainly; sete-rests; pramatta-intoxicated.

    After drinking the honey of handsomeness from the lotus flower of Krishna's navel, the playful young bumblebees of the vraja-gopis' eyes become intoxicated, and although they try to fly away, they fall onto the lotus petal of His abdomen, where they stay disguised as a line of hairs.

Text 50

jita-cala-dala-nilambhojini-parna-jalam

    madhurima-hrita-pasyal-loka-netrali-malam

tilakitam iva loma-sreni-kaliyakena

    tri-bhuvana-jaya-lakshmya bhati govinda-tundam

    jita-defeated; cala-moving; dala-with petals; nila-blue; ambhojini-of the lotus; parna-of petals; jalam-network; madhurima-by sweetness; hrita-enchanted; pasyat-looking; netra-of eyes; ali-of bumble-bees; malam-with a garland; tilakitam- marked with tilaka; iva-as if; loma-of hairs; sreni-kaliyakena-with a line; tri-the three; bhuvana- worlds; jaya-defeating; lakshmya-with beauty and glory; bhati- is manifest; govinda-of Lord Govinda; tundam-the abdomen.

       Defeating a host of trembling blue lotus petals, garlanded  with bumblebees of the gazing eyes of devotees enchanted by its sweetness, and ornamented with the tilaka mark of a line of hairs, Govinda's abdomen shines with a splendor that conquers the three worlds.

Text 51

kasturika-lipta-tamala-navya-

    dalosma-hrit-saurabha-mardavabham

atundilam tundilitakhilakshi-

    bhringali divyaty udaram bakareh

    kasturika-with musk; lipta-anointed; tamala-tamala; navya-fresh; dala-of the leaf; usma-burning pride; hrit-removing; saurabha-with it's fragrance; mardava-and delicate beauty; abham-appearance; atundilam-thin; tundilita-filled; akhila-of everyone; akshi-of the eyes; bhringa-of bumble-bees; ali-with th multitude; divyati-is splendidly manifest; udaram-the abdomen; baka-areh-of Lord Krishna, the enemy of Bakasura.

   Decorated with the bumblebees of the devotees' eyes, and with it's delicate handsomeness and sweet fragrance cooling the burning pride of a fresh tamala leaf anointed with musk, Krishna's slender waist shines with great splendor.

Text 52

hridy ucchalat-tanuruha-cchala-nihsrita-sri-

    nabhi-hradanupatitadi-rasa-pravaham

alpocca-parsva-yugalam dara-nimna-madhyam

    madhye mano mama harer udaram cakastu

    hridi-on the chest; ucchalat-rising; tanuruha-of hairs; chala-on the pretext; nihsrta-flowing; sri-nabhi-navel; hrada-to the lake; anupatita-falling; adi-transcendental; rasa-of nectar; pravaham-river; alpa-a little; ucca-high; parva-sides; yugalam-two; dara-a little; nimna-deep; madhyam-in the middle; madhye-in the middle; manah-the mind; mama-my; harer-of Lord Hari; udaram-the abdomen; cakastu-may be manifest.

    May the stream of nectar, it's banks a little shallow, and it's middle a little deep, that descends from the mountain of Lord Hari's chest and falls in the lake of His navel, and is disguised as a line of hairs, flow into my thoughts.

Text 53

radha-citta-marala-drik-sapharika-sasvad-vilasaspadam

    kanci-sarasa-pali-nisvani-tatam lomali-saivalakam

lavanyamrita-puritam tribalika-sukshmormi-vibhrajitam

    sri-nabhi-nalinam lasaty agha-ripoh sri-tunda-sat-palvalam

    radha-of Srimati Radharani; citta-of the mind; marala-the swan; drik-of her eyes; sapharika-of the saphari fishes; sasvat-eternal; vilasa-of pastimes; aspadam-abode; kanci-of the Lord's belt; sarasa-of the cranes; pali-of the host; nisvani-of the cooing sounds; tatam-on the shore; loma-of hairs; ali- series, or bumble-bees; saivalakam-with saivalak plants; lavanya-of beauty; amrita-with the nectar; puritam-filled; tri-balika-of three folds of skin; sukshma-little; urmi-with waves; vibhrajitam-manifested; sri-nabhi-of the navel; nalinam-with the lotus flower; lasati-is splendidly manifest; agha-ripoh-of Lord Krishna, the enemy of Agha demon; sri-tunda-of the abdomen; sat-transcendental; palvalam-pond.

    A playground for the swan of Radha's thoughts and the saphari fish of Her eyes, its shores filled with sounds of the cranes of His sash of bells, its moss a line of hairs, filled with the necatar of handsomeness, handsome with gentle waves of three folds of skin, and glorious with the graceful lotus of a navel, the lake of Krishna's abdomen shines with great splendor.

Text 54

sri-radhika-parsva-mattalika-yuga-

    sva-preyasi-sparsa-samutsukau sada

sri-parsva-san-nagara-tallajau hareh

    su-vartulau snigdha-mridu virajatah

    sri-radhika-of Srimati Radharani; parsva-of the sides; mattalika-excellent; yuga-pair; sva-own; preyasi-beloveds; saprasa-the touch; samustsukau-eager; sada-always; sri-parsva- the sides; sat-transcendental; nagara-gallants; tallajau- excellent; hareh-of Lord Hari; su-very; vartulau-round; snigdha-smooth, glistening, and beautiful; mridu-soft; virajatah-are splendidly manifest.

    Yearning for the touch of the two beautiful girls that are the sides of Sri Radhika, the two handsome, gentle, and affectionate heroes that are the two sides of Lord Hari's torso shine with great splendor.

                              

Texts 55 and 56

rekha-svarupa-ramayasrita-vama-bhagam

  srivatsa-sac-chavi-virajita-dakshinamsam

kanthastha-kaustubha-gabhasti-virajamanam

  sasvad-vilasa-lalitam vana-malikayah

sri-ballavi-hridaya-dohada-bhajanam sri-

    radha-mano-nripa-harinmani-simha-pitham

trailokya-yauvata-manohara-madhurikam

    vakshah-sthalam su-vipulam vilasaty aghareh

    rekha-of a line; svarupa-in the form; ramaya-by the goddess of fortune; asrita-sheltered; vama-left; bhagam-side; srivatsa-of Srivatsa; sat-transcendental; chavi-splendor; virajita-shining; dakshina-right; amsam-side; kantha-on the neck; stha-situated; kaustubha-of the Kaustubha jewel; gabhasti-effulgence; virajamanam-manifested; sasvat-eternal; vilasa-with pastimes; lalitam-charming; vana-malikayah-of the garland of forest flowers; sri-ballavi-of the gopis; hridaya-of the heart; dohada-bhajanam-the kilking pail (or the object of desires); sri-radha-of Srimati Radharani; manah-of the mind; nrpa-for the king; harinmani-sapphire; simha-pitham-throne; trailokya-in all the three planetary systems; yauvata-for the young girls; manohara-enchanting; madhurikam-with sweetness; vakshah-sthalam-the chest; su-very; vipulam-broad; vilasati-is splendidly manifest; agha-areh-of Lord Krishna, the enemy of Agha.

    On its left the goddess of fortune's mark, on its right the splendid Srivatsa, on its neck the glory of Kaustubha, decorated with a forest-flower garland, the milkpail of the gopis' hearts, a sapphire throne for Radha's regal heart, and its sweetness charming the hearts of young girls in the three worlds, Krishna's broad chest is splendidly manifest.

Text 57

muktavali-suradhuni-tanu-roma-raji-

    bhasvat-suta-tarala-kanti-sarasvatinam

sangena mangala-karam tri-jagaj-jananam

    krishnasya naumi tam urah-sthala-tirtha-rajam

    mukta-of pearls; avali-the necklace; suradhuni-the celestial Ganges river; tanu-of His body; roma-of hairs; raji- the series; bhasvat-suta-the Yamuna river, the daughter of the sun-god; tarala-the central gem in the necklace; kanti-the splendor; sarasvatinam-the Sarasvati river; sangena-by the touch; mangala-auspiciousness; karam-granting; tri-jagat-in the three planetary systems; jananam-of the people; krishnasya-of Lord Krishna; naumi-I offer my respects and praise; tam-to that;l urah-sthala-of the chest; tirtha-of holy places; rajam-to the monarch.

    I praise the regal holy place of Krishna's chest, which with its meeting of the white Ganga of His pearl necklaces, the black Yamuna of His line of hairs, and the red Sarasvati of His ruby ornament, brings auspiuciousness to the people of the three worlds.

Text 58

doh-stambha-yugmam anu kanti-vati-nibaddha

    vakshah-sthali-lavanimocchalita murareh

asranta-dolana-vihari-ratisa-yunor

    doleva jishnumani-sanghatita vibhati

    doh-of the Lord's arms; stambha-of pillars; yugmam-pair; anu-following; kanti-splendor; vati-the ropes; nibaddha- bound; vakshah-sthali-of the chest; lavanima-beauty; ucchalita- risen; mura-areh-of Lord Krishna, the enemy of the Mura demon; asranta-constant; dolana-swinging; vihari-with the pastimes; rati-isa-Rati and Cupid; yunoh-of the youthful couple; dola-a swing; iva-like; jishnumani-of sapphires; sanghatita-studded; vibhati-is manifest.

    His arms its two pillars and His bodily luster its ropes, the sapphire swing of the handsomeness of Krishna's chest, where Kama and Rati enjoy pastimes again and again, is splendidly manifest.

Text 59

vaksho harer madana-sakunikasya manye

    gopangana-nayana-khanjana-bandhanaya

srivatsa-kundalikayanvitam anka-kila-

    lavanya-jala-vitati-sthalatam prapede

    vakshah-the chest; hareh-of Lord Hari; madana-of cupid; sakunikasya-of the hunter; manye-I consider; gopa-angana-of the gopis; nayana-of the eyes; khanjana-the Khanjana birds; bandhanaya-for binding; srivatsa-of the Srivatsa mark; kundalikaya-with the rope; anvitam-endowed; anka-of the mark of Lakshmi-devi; kila-post; lavanya-of beauty; jala-net; vitati-expansion; sthalatam-state of being the place; prapede- attained.

    I think Lord Hari's chest is a trap, its net of flowers His handsomeness, its post His mark of Lakshmi, and its noose His mark of Srivatsa, set by Kamadeva to capture the khanjana birds of the gopis' eyes.

Text 60

vakshas-chalat su-laghu-kilaka-yuk-stanakhya-

    sri-cakrika-khacita-parsva-yugam bakareh

sri-radhika-yuvati-ratna-viraji-cetah-

    kosalayasya hariratna-kapatam asti

    vakshah-of being a chest; chalat-on the pretext; su-very; laghu-small; kilaka-posts; yuk-endowed; stana-nipple; akhya-named; sri-of beauty; cakrika-circles; khacita-endowed; parsva-sides; yugam-two; baka-areh-of Lord Krishna, the enemy of Bakasura; sri-radhika-of Srimati Radharani; yuvati-of young girls; ratna-the gem; viraji-splendid; cetah-of the mind; kosa-alayasya-of the treasury; hariratna-sapphire; kapatam-set of doors; asti-is.

    Disguised as Lord Hari's chest, two sapphire doors with two small, handsome doorknobs disguised as nipples guard the treasury holding youthful Sri Radhika's jewel heart.

Text 61

gopalika-hridaya-vanchita-purtaye sri-

    tapincha-kalpa-taru-sundara-kandalau yau

sadhvitva-garva-sasa-ghata-krite satinam

    tapincha-sara-parighau smara-lubdhakasya

   gopalika-of the gopis; hridaya-of the hearts; vanchita-the desires; purtaye-for fulfilling; sri-tapincha-tamala; kalpa-taru-desire tree; sundara-beautiful; kandalau-new shoots; yau-which; sadhvitva-chastity; garva-pride; sasa-rabbit; ghata-krite-killing; satinam-of the pious gopis; tapincha-tamala; sara-best; parighau-clubs; smara-of cupid; lubdhakasya-of the cruel hunter.

    Taking two handsome branches the tamala desire-tree of Sri Krishna'S arms sprouted to fulfill the gopis' heartfelt desires, the cruel hunter Kamadeva made two clubs mercilessly to slaughter the helpless rabbit of the gopis' chastity.

Text 62

gopangana-hridaya-tandula-khandanaya

    mahendra-nila-musalau kusalargale yau

radhadi-hrin-nilaya-vasta-kapatikayah

    radhadi-citta-suka-panjara-dandike ca

    gopa-angana-of the gopis; hridaya-of the hearts; tandula-khandanaya-for threshing the rice; mahendra-nila-sapphire; musalau-clubs; kusala-beautiful; argale-two bolts; yau-which; radha-adi-of the gopis, headed by Srimati Radharani; hrit-of the hearts; nilaya-vasta-to the residence; kapatikayah-of the door; radha-adi-of the gopis, headed by Srimati Radharnai; citta-of the mind; suka-the parrot; panjara-of the cage; dandike-the bars; ca-also.

    Lord Krishna's arms are two sapphire pestles for threshing the chastity-husk from the rice of the desires in the gopis' hearts. They are two hnadsome bolts on the door to the hearts of Radha and the gopis. They are two bars on the cage holding the parrot of Radha's mind..

Text 63

pinayatau lavanimocchalitau su-vrittau

    padmadi-visva-ramani-kamaniya-sobhau

pina-stani-hridaya-dohada-bhajanam tau

    srimad-bhujau manasi me sphuratam aghareh

    pina-broad; ayatau-and long; lavanima-ucchalitau-full of beauty; su-vrittau-charmingly round; padma-of Lakshmi-devi; adi- beginning with; visva-of the universe; ramani-by the beautiful women; kamaniya-the object of desire; sobhau-whose beauty; pina-stani-of the gopis, who have beautiful swollen breasts; hridaya-of the heart; dohada-bhajanam-the fulfilment of desire; tau-they; srimat-bhujau-the two arms; manasi-in the mind; me- of me; sphuratam-may be manifested; agha-areh-of Lord Krishna, the enemy of Aghasura.

    May Lord Hari's long, broad, handsome, graceful arms, which Lakshmi-devi and the other beautiful women in the universe yearn to attain, and which fulfill the desires of the Vraja-gopis, who have beautiful large breasts, appear in my heart.

Text 64

tarunima-madhu-phulla-sri-hares tanv-aranye

    madhurima-madanakhyau kim pravishtau madebhau

su-bhuja-yugala-shunda-pani-sat-pushkarabhyam

    niravadhi caratas tau janu-ruk-pallavani

    tarunima-of youthfulness; madhu-in the spring; phulla-blossoming; sri-hareh-of Lord Hari; tanu-of the body; aranye-in the jungle; madhurima-sweetness; madana-conjugal love; akhyau-named; kim-how is it?; pravishtau-entered; mada-mad; ibhau-two elephants; su-bhuja-beautifully curved; yugala-two; sunda-with trunks; pani-hands; sat-excellent; puskarabhyam- with lotus flowers; niravadhi-without obstruction; caratah-they graze; tau-both; janu-at the knees; ruk-of the splendid beauty; pallavani-on the blossoms.

    Are these the two elephants named Sweetness and Passion now holding excellent lotus flowers in their graceful trunks and feeding on the flowers of handsomeness at the Lord's knees as they roam in the jungle of the body of Lord Hari now blooming in the springtime of youth?

Text 65

sri-krishna-dor-yugma-mishena vedhasa

    tan-madhuri-dolikaya samanvitau

ramadi-yoshin-mati-dolanaya kim

    khambhau vicitrau hariratna-jau kritau

    sri-krishna-of Lord Krishna; doh-of arms; yugma-pair; mishena- on the pretext; vedhasa-by the creator Brahma; tat-of the Lord; madhuri-of the sweetness; dolikaya-with the swing; samanvitau- endowed; rama-by Lakshmi-devi; adi-headed; yosit-of women; mati-the minds; dolanaya-for swinging; kim-is it?; khambhau-two pillars; vicitrau-wonderful; hariratna-jau-made of sapphire.

    Did the creator Brahma create two wonderful sapphire posts disguised as Sri Krishna's arms and fitted with a swing of charming sweetness to swing the minds of Lakshmi and all other women?

Text 66

smara-nripa-krita-gopi-dhairya-nasabhicara-

    kratu-harimani-yupau dor-mishat krishna-dehe

lasata iha kavinam kavyam etan matam me

    pranaya-suci-rasabdher nirgatau sat-pravahau

    smara-cupid; nrpa-by the king; krita-performed; gopi-of the gopis; dhairya-chaste composure; nasa-of destruction; abhicara-activity; kratu-in the sacrifice; harimani-sapphire; yupau-two posts; doh-of being arms; mishat-on the pretext; krishna-of Lord Krishna; dehe-on the body; lasatah-splendidly manifest; iha-in this matter; kavinam-of the poets; kavyam-the poetry; etat- this; matam-the opinion; me-of me; pranaya-of love; suci- pure; rasa-of the nectar; abdheh-from the ocean; nirgatau- manifest; sat-transcendental; pravahau-two currents.

    Poets say King Kama placed in Krishna's body two sapphire posts, disguised as arms, for a sacrifice to destroy the gopis' peacefulness. My idea is they are actually two currents in the nectar ocean of transcendental love.

Text 67

sankhardhendu-yavankusair ari-gada-cchatra-dhvaja-svastikair

    yupabjasi-halair dhanuh-parighakaih sri-vriksha-mineshubhih

nady-avarta-cayais tathanguli-gatair etair nijair lakshanair

    bhatah sri-purushottamatva-gamakaih pani harer ankitau

    sankha-conchshell; ardha-indu-half-moon; yava-barleycorn; ankusaih-rod for controlling elephants; ari-gada-club; chatra-parasol; dhvaja-flag; svastikaih-svastika; yupa-sacrifical post; abja-lotus flower; asi-sword; halaih-plow; dhanuh-bow; parighakaih-parigha club; sri-vrksha-desire tree; mina-fish; isubhih-arrows; nadi-avarta-of whirlpools; cayaih-with a series; tatha-in that way; anguli-on the fingers; gataih- placed; etaih-with these; nijaih-His own; lakshanaih-marks; bhatah-splendidly manifest; sri-purusha-uttama-gataih-in relation to the Supreme Personality of Godhead; pani-the two hands; hareh-of Lord Hari; ankitau-are marked.

    Lord Krishna's hands are splendidly marked with the signs of the conchshell, half-moon, barleycorn, rod for controlling elephants, club, parasol, flag, svasti mark, sacrificial post, lotus flower, sword, club, bow, parigha weapon, kalpa-vriksha tree, fish, and arrow, and His fingertips are all marked with the sign of the whirlpool, all marks that prove He is the Supreme Personality of Godhead.

Text 68

hastau sva-bhava-mridulav api karkasau tau

    saurer maha-purusha-lakshmatayocur eke

tan nanritam yadi tada kamathi-kathora-

    gopi-stananisa-vimardanam atra hetuh

    hastau-the two hands; sva-bhava-by nature; mridulau-soft; api-although; karkasau-hard; tau-they; saureh-of Lord Krishna; maha-purusha-of the Supreme Personality of Godhead; lakshmataya-with the indication; ucuh-say; eke-some; tat-this; na-is not; anritam-untrue; yadi-if; tada-then; kamathi-of turtles; kathora-as stiff; gopi-of the gopis; stana-the breasts; anisa- constantly; vimardanam-afflicting; atra-here; hetuh-the reason.

    Some say that because Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, His hands must be very soft and gentle, and others say that for the same reason His hands must be very hard and strong. Both statements are true. We may understand that the Lord's hands are supremely hard because they have such a devastating effect when touch the gopis' breasts, which are as stiff and hard as turtles' shells.

Text 69

ananga-sara-jarjara-vraja-navina-ramali-hrid-

    visalya-karanaushadhi-prathama-pallavau santatau

rasocchalita-radhikorasija-hema-kumbha-dvayi-

    vibhushana-navambuje vraja-vidhoh karau divyatah

    ananga-of cupid; sara-by the arrows; jarjara-wounded; vraja-of Vraja; navina-the young; rama-of goddesses of fortune; ali-the multitude; hrit; the hearts; visalya-karana-for curing; ausadhi-from the medicinal herb; prathama-the first; pallavau-shoots; santatau-manifested; rasa-in the nectarean waves of pure love of Krishna; ucchalita-heaving; radhika-of Srimati Radharani; urasija-of the breasts; hema- golden; kumbha-water pots; dvayi-two; vibhusana-the ornaments; nava-fresh; ambuje-lotus flowers; vraja-vidhoh-of Lord Krishna, the moon of Vraja; karau-the two hands; divyatah-are splendidly manifest.

    As two freshly sprouted medicinal plants to cure the hearts of Vraja's young goddesses wounded by Kama's arrows, and as two new lotuses in the golden vase breasts of Radhika now helplessly tossed in waves of nectar, Krishna's hands are splendidly manifest.

Text 70

sri-kamankusa-tikshna-suddha-mukutaih purnendu-san-mandalaih

    slishtanyonya-milad-dalavali-sirah pascad vibhage kvacit

abje ced abhavishyatam vikasita-syamambujantar-gate

    sri-panyor upamam tadatra kavayo 'dasyan amubhyam hareh

    sri-kama-of cupid; ankusa-with the goads; tikshna-sharp; suddha-pure; muktutaih-with points; purna-full; indu-of moons; sat-being so; mandalaih-with circles; slista-touching anyonya-mutually; milat-meeting; dala-of petals; avali- series; sirah-heads; pascat-behind; vibhage-two parts; kvacit; in a certain way; abje-two red lotus flowers; cet-if; abhavishyatam-could be; vikasita-blossoming; syama-blue; ambuja-lotus flowers; antah-gate-within; sri-panyoh-of the two hands; upamam-metaphor; tada-they; atra-in this connection; kavayah-poets; adasyat-would give; amubhyam-for them; hareh- of Lord Hari.

    If it were possible for them to say it, poets would say that Lord Hari's hands are red lotus flowers growing in blossoming blue lotus flowers with petals embraced by both full moons and Kamadeva's glistening, sharp goads.

Text 71

vrishabha-kakuda-nindi-skandhayos tungatam sat-

    purusha-varatayaivety ahur eke bakareh

mama tu matam idam sri-radhika-dor-mrinali-

    satata-milana-modat phullataivatra hetuh

    vrishabha-of bulls; kakuda-the hump; nindi-chastizing; skandhayoh-of the shoulders; tungatam-status of being broad and raised; sat-purusha-varataya-because of being the Supreme Personality of Godhead; eva-certainly; iti-thus; ahuh-they say; eke-some; baka-areh-of Lord Krishna, the enemy of Bakasura; mama-my; tu-but; matam-opinion; idam-this; sri-radhika-of Srimati Radharani; doh-of the arms; mrnali-of the lotus stems; satata-constant; milana-touch; modat-because of happiness; phullata-blossoming; eva-certainly; atra-in this matter; hetuh-the reason.

    Some poets say that because He is the Supreme Personality of Godhead, Krishna's broad shoulders rebuke the bull's great hump. My idea is that because Sri Radhika's lotus-stem arms always touch them, His shoulders have blossomed with happiness.

Text 72

amsau harer ullasatah samunnatau

    manye lasat-kaustubha-kantha-madhurim

drashtum sadodgrivikayotsukena tam

    parsva-dvayenonnamitau sva-mastakau

    amsau-the two shoulders; hareh; of Lord Hari; ullasatah-are splendidly manifest; samunnatau-raised; manye-I think; lasat-glistening; kaustubha-with the Kaustubha gem; kantha-of His neck; madhurim-the sweetness; drastum; to see; sada-always; udgrivikaya-with neck raised; utsukena-with eagerness; tam- that; parsva-sides; dvayena-with both; unnamitau-raised; sva-mastakau-its own heads.

    I think that Lord Hari's splendid shoulders are broad because His shoulders's heads always crane their necks, eager to see the sweetness of His neck decorated with the glittering Kaustubha gem.

Text 73

urdhve su-vistritam adhah krama-karshya-yuktam

    madhurya-bhumi-bhuja asanam aindranilam

lavanya-pura-vahanad dara-nimna-madhyam

    ishtam drisam mriga-drisam hari-prishtham ide

    urdhve-above; su-vistrtam-very broad; adhah-below; krama-gradually; karsya-with slenderness; yuktam-endowed; madhurya-of sweetness; bhumi-bhujah-of the king; asanam-the throne; aindranilam-sapphire; lavanya-of beauty; pura-vahanat-from the flood; dara-slender; nimna-depressed; madhyam-middle; istam-worshipped (or desired-the words may also be divided madhya-mistam, which means "whose waist is full of sweetness"); drisam- by the eyes; mriga-drisam-of the gopis, whose eyes are as beautiful as those of the does; hari-of Lord Hari; prshtham-the back; ide-I glorify.

    I praise Lord Hari's back, which is very broad at the top, which gradually tapers, which is a great sapphire throne for the monarch of sweetness, which is a charming current in a flood of handsomeness, and which is worshiped by the eyes of the deer-eyed gopis.

Text 74

su-sthula-mulad dala-karshya-manjula

    sva-madhuri-simha-sirodhi-darpa-hrit

sri-kesa-jutasya vilasa-khattika

    su-vartula bhati mukunda-kandhara

    su-sthula-very broad; mulat-from the base; dala-a little; karsya-with thinness; manjula-charming; sva-own; madhuri- sweetness; simha-of lions; sirodhi-of the necks; darpa-the pride; hrit-removing; sri-kesa-jutasya-of the hair; vilasa-of pastimes; khattika-couch; su-vartula-nicely round; bhati-is splendidly manifest; mukunda-of Lord Mukunda; kandhara-the neck.

    Graceful, slightly tapering, robbing the lions of pride in their own necks' sweetness, and an exquisite couch where the hairs of His head rest, Lord Mukunda's neck is splendidly manifest.

Text 75

pika-tata-susirali-nada-nindi-svarormis

    tri-bhuvana-jana-netranandi-rekha-traya-srih

nava-nava-nija-kantya bhushita-sri-manindro

    vilasati baka-satroh kantha-nilasma-kambuh

    pika-of the cuckoo; tat-the vina; susira-the flute; ali-and of the bumble-bees; nada-the sounds; nindi-chastizing; svara-of sound; urmih-with waves; tri-bhuvana-in the three planetary systems; jana-of the poeple; netra-of the eyes; anandi-the delight; rekha-of line; traya-three; srih-with beauty; nava-nava-ever new and fresh; nija-with His own; kantya-beauty; bhusita-decorated; sri-mani-indrah-Kaustubha, the king of jewels; vilasati-is splendidly manifested; baka-satroh-of Lord Krishna, the enemy of Bakasura; kantha-of the neck; nilasma-the sapphire; kambuh-conchshell.

    Its supremely new splendor decorating the king of jewels, the handsomeness of its three lines delighting the eyes of the people in the three worlds, and its waves of sound rebuking the sounds of the cuckoos, bees, flute, and vina, Lord Hari's sapphire-conchshell neck shines with great splendor.

Text 76

kantho harer lasati kaustubha-raja-hamsa-

    lilamritakshaya-sarah satatam yato 'smat

lavanya-narma-kavita-vara-gana-sampad-

    divyapagah pratidisam kila nihsaranti

    kantha-the neck; hareh-of Lord Hari; lasati-is splendidly manifest; kaustubha-of the Kaustubha gem; raja-regal; hamsa-of the swan; lila-of pastimes; amrita-nectar; akshaya-imperishable; sarah-lake; satatam-always; yatah-from that; asmat-from that; lavanya-of beauty; narma-of pastimes; kavita-poetry; vara-excellent; gana-songs; sampat-opulence; divya- transcendental; apagah-rivers; pratidisam-in all directions; kila-indeed; nihsaranti-flow.

    An eternal nectar lake where the regal Kaustubha swan enjoys pastimes and many splendid rivers of charming jokes, beautiful poems, and sweet songs always flow in all directions, Lord Hari's neck shines with great splendor.

Text 77

nasa-hanv-adharoshtha-ganda-cibuka-srotradi-divyad-dalam

    sri-dantavali-kesaram smita-madhu bhrajy-ullasat-saurabham

sri-netra-dvaya-khanjanam bhramarikair bhru-bhringi-kalyavritam

    sri-jihvadbhuta-karnikam vijayate sri-krishna-vaktrambujam

    nasa-nose; hanu-jaw; adhara-oshtha-lips; ganda-cheeks; cibuka-chin; srotra-ears; adi-beginning with; divyat-resplendant; dalam-with petals; sri-danta-of teeth; avali-series; kesaram-with the filament; smita-of the smile; madhu-with honey; bhraji-ullasat-splendid; saurabham-fragrance; sri-netra-of eyes; svaya-of the pair; khanjanam-with kha{.sy 241}jana birds; bhramarikaih-with the bumble-bees of curling locks of hair; bhru-of the eyebrows; bhringi-of the bumble-bees; kalya- with blackness; aavritam-endowed; sri-jihva-of the tongue; adbhuta-wonderful; karnikam-whorl; vijayate-all glories; sri-krishna-of Sri Krishna; vaktra-of the face; ambujam-to the lotus flower.

    Glories to Sri Krishna's splendid and fragrant lotus face, where the nose, jaw, lips, cheeks, chin, and ears are the glistening petals, the tongue is the wonderful whorl, the handsome teeth are the filaments, the smile is the honey, the eyebrows and curling locks of hair are the black bumblebees, and the eyes are two khanjana birds resting there!

Text 78

agha-ripu-mukha-raka-nayako nishkalankah

    samajani nija-lakshma nyasya gopi-kule kim

iti tu ku-kavi-vakyam man-matam srinv akarshit

    sahaja-vimala esha svasritam tat sva-tulyam

    agha-ripu-of Lord Krishna, the enemy of Aghasura; mukha-of the face; raka-nayakah-the full moon; niskalankah-free from spots; samajani-was born; nija-His own; lakshma-marks; nyasya-abandoning; gopi-of the gopis; kule-in the family; kim-is it so?; iti-thus; tu-but; ku-kavi-of bad poets; vakyam-the statement; mat-my; matam-opinion; srinu-just hear; akarsit- was; sahaja-by nature; vimalah-spotless; esah-it; sva-asritam- by taking shelter of it; tat-that; sva-tulyam-equal to it.

    Bad poets say the full-moon of Krishna's face became spotless by taking birth in a family of gopis. Listen to my opinion: It is pure by nature and those who take shelter of it become as pure as it.

Text 79

bandhuke mukurau su kunda-kalika-palyo natat-khanjana-

    vardhendum tila-pushpakam smara-dhanur lolali-malam api

purnendor yadi tat-kalankam udapasyaitany adhasyad vidhih

    sri-krishnasya kavisvara mukham upamasyams tadaivamuna

    bandhuke-two bandhuka flowers; mukurau-two mirrors; su-nice; kunda-kunda; kalika-of buds; palyah-a series; natat-dancing; khanjana-of khanjana birds; vardha-enthusing; indum-moon; tila-sesame; pushpakam-flower; smara-of cupid; dhanuh-the bow; lola-moving; ali-of bumble-bees; malam-series; api-even; purna-full; indoh-of the moon; tat-that; kalankam- spots; udapasya-rejacting; etani-these; adhasyat-would have given; vidhih-the creator Brahma; sri-krishnasya-of Lord Krishna; kavi-isvarah-the best poets; mukham-the face; upamasyan-would have described in metaphors; tada-then; eva-certainly; amuna- by that.

    If the creator Brahma had furnished the moon not with spots, but with two bandhuka flowers, two mirrors, a series of nice kunda buds, two dancing khanjana birds, a half-moon, a sesame flower, Kama's bow, and a garland of moving bumble-bees, then the best of poets would have described Lord Krishna's face by saying that the moon of Lord Krishna's face has two bandhuka flowers that are His lips, two mirrors that are His cheeks, a series of beautiful kunda buds that are His teeth, two dancing khanjana birds that are His eyes, a half-moon that is His forehead, a sesame flower that is His nose, a Kama's bow that is His eyebrows, and a garland of moving bumblebees that is His curling locks of hair.

Texts 80 and 81

balye janany-anguli-lalane yad-

    angushtha-sangad dara-nimna-madhyam

adho-'nguli-dvandva-kritonnates ca

    sv-alponnatagramsam ameya-sobham

nilotpalasyodayad-indu-kanti-

    phullaika-paurasya-dalopamardi

lavanya-vanyocchalitam-manojnam

    tac chri-hareh sri-cibukam cakasti

    balye-in childhood; janani-of His mother; anguli-by the fingers; lalane-in the caress; yat-of whom; angushtha-of the thumb; sangat-from the contact; dara-nimna-small; madhyam- middle; adhah-below; anguli-of finger; dvandva-by a pair; krita-done; unnateh-raised; ca-also-su-very; apla-small; unnata-raised; agra-front; amsam-part; ameya-unlimited; sobham-with beauty; nila-blue; utpalasya-of the lotus flower; udayat-rising; indu-of the moon; kanti-the splendor; phulla- flower; eka-a single; paurasya-previously described; dala- petal; upamardi-chastizing; lavanya-of beauty; vanya-of the waters; ucchalitam-risen; manojnam-charming; tat-that; sri-hareh-of Lord Hari; sri-cibukam-chin; cakasti-is manifested.

    Flooded with handsomeness, rebuking the rising moon and the blue lotus petal, and in in childhood caressed by His mother, who placed her thumb in its middle and two fingers beneath it, Lord Hari's slightly raised and limitlessly glorious chin shines with great splendor.

Text 82

sravana-cibuka-mula-sparsi sat-sannivesham

    jana-nayana-vihangakarshi-madhurya-jalam

vilasati hanu-yugmam sri-hareh stoka-dirgham

    pravitata-mukha-bimbasyanukulya-pravinam

    sravana-ears; cibuka-of the chin; mula-and the root; sparsi-touching; sat-of the devotees; sannivesham-the object of worship; jana-of the living entities; nayana-of the eyes; vihanga-the birds; akarsi-attracting; madhura-of sweetness; jalam-the net; vilasati-is splendidly manifest; hanu-of jaws; yugmam-pair; sri-hareh-of Sri Hari; stoka-a little; dirgham- long; pravitata-manifested; mukha-of His face; bimbasya-of the circle; anukulya-in making favorable; pravinam-expert.

    Slightly long, touching His ears and chin, making His face more handsome, worshiped by the devotees, and a net of sweetness that traps the birds of the people's eyes, Lord Hari's jaws are splendidly manifest.

Text 83

svakara-mardava-vinirjita-sashkulikam

    svangati-citra-ghatana-jita-vistarabham

sviyamsu-jala-gilitakhila-loka-netra-

    cittollasan-makara-kundala-mandala-sri

    sva-akara-of its own form; mardava-with the delicateness; vinirjita-defeated; saskulikam-pastry; sva-anga-of its own form; ati-very; citra-wonderful; ghatana-activities; jita-defeated; vistara-of a handful of kusa grass; abham-the appearance; sviya-with its own; amsu-of splendid beauty; jala- by the net; gilita-swallowed; akhila-of all; loka-living entities; netra-the eyes; citta-and minds; ullasat-glistening; makara-shark-shaped; kundala-of earrings; mandala-of the area; sri-the beauty.

    With their fineness they defeat the sashkuli pastry and with their gracefulness they defeat kusa grass. With their net of splendor Krishna's glistening, shark-shaped earrings swallow the people's eyes and hearts.

Text 84

sri-karna-bhushana-bharad dara-dirgha-randhram

    visvangana-nayana-mina-manoja-jalam

gopi-mano-harina-bandhana-vagura yat

    sri-radhika-nayana-khanjana-bandha-pasah

    sri-karna-of the ears; bhushana-bharat-from the decoration; dara-slightly; dirgha-long; randhram-opening; visva-of the entire universe; angana_-of the women; nayana-of the eyes; mina-for the fishes; manoja-of cupid; jalam-net; gopi-of the gopis; manah-of the minds; harina-of the deer; bandhana-for binding; vagura-trap; yat-that; sri-radhika-of Srimati Radharani;nayana-of the eyes; khanjana-for the khanjana birds; bandha-for binding; pasah-ropes.

    A little distant from His earrings are His slightly long ears, which are Kamadeva's net to catch the fish of all women's eyes, traps to capture the deer of the gopis' hearts, and ropes to bind the khanjana birds of Sri Radhika's eyes.

Text 85

gandharvika-sa-parihasa-sa-garva-ninda-

    khanjad-vaco-'mrita-rasayana-pana-lolam

sonantaram su-ruciram sama-sannivesham

    tan me hridi sphuratu madhava-karna-yugmam

    gandharvika-of Srimati Radharani; sa-with; parihasa-joking; sa-with; garva-pride; ninda-criticism; khanjat-warbling; vacah-of words; amrita-nectar; rasayana-tonic; pana-beverage; lolam-eager to drink; sona-reddish-antaram-within; su-very; ruciram-handsome; sama-sannivesham-nicely proportioned; tat-that; me-my; hridi-in the heart; sphuratu-may be manifest; madhava-of Lord Madhava; karna-of ears; yugmam-pair.

    May Lord Madhava's handsome and graceful ears, which are red within, and which thirst to drink the nectar of Sri Radhika's arrogant joking rebukes, appear in my heart.

Text 86

krishnasya purna-vidhu-mandala-sannivesham

    radhadharamrita-rasayana-seka-pushtam

ganda-dvayam makara-kundala-nritya-rangam

    bhatindranila-mani-darpana-darpa-hari

    krishnasya-of Lord Krishna; purna-full; vidhu-of moons; mandala-sannivesham-circle; radha-of Srimati Radharani; adhara-of the lips; amrita-rasayana-of the nectar; seka-by the sprinkling; pushtam-nourished; ganda-of cheeks; dvayam-pair; makara-shark-shaped; kundala-of earrings; nritya-of dancing; rangam-arena; bhati-is splendidly manifest; indranila-mani- sapphire; darpana-of the mirror; darpa-pride; hari-removing.

    Splendid as two full moons, a dancing arena for shark-shaped earrings, robbing sapphire mirrors of their pride, and nourished with nectar sprinkled by Radha's lips, Krishna's cheeks are splendidly manifest.

Text 87

paryucchalan-madhurimamrita-nimna-gaya

    avarta-garta-nibha-srikva-yugati-ramyam

srikanta-danta-visarat-kiranabhishiktam

    dugdhabhidhauta-nava-pallava-nindi-rocih

    paryucchalat-manifesting; madhurima-of sweetness; amrita-of nectar; nimnagayah-of the swiftly moving mountain stream; avarta-garta-whirlpools; nibha-like; srkva-the corners of the mouth; yuga-pair; ati-very; ramyam-charming; sri-kanta-of Lord Krishna, the master of the goddess of fortune; danta-from the teeth; visarat-emanating; kirana-by the effulgence; abhisiktam- bathed; dugdha-of milk; abhidhauta-whitened; nava-fresh; pallava-of blossoms; nindi-chastizing; rocih-whose splendor.

    Bathed in the effulgence of His handsome teeth, rebuking the splendor of new flowers washed in milk, and its corners whirlpools in a gushing stream of the nectar of sweetness, Krishna's mouth is splendidly manifest.

Text 88

oshthopari-svasana-nirgamanalpa-nimnam

    bandhuka-jic-chavi-darocchvasitaushtha-madhyam

sri-syamimarunimayor milana-pradese

    stokonnatayata-manohara-sima-sobham

    oshtha-the lips; upari-above; svasana-of breathing; nirgamana-expulsion; nimnam-depression; bandhuka-the bandhuka flower; jit-defeating; chavi-splendor; dara-small; uccvasita-breath; oshtha-the lips; madhyam-middle; sri-syamima-of the color blue; arunimayoh-and of fthe color red; milana-meeting; pradese-place; stoka-a little; unnata-raised; ayata-extended; manohara-beautiful; sima-boundry; sobham-splendor.

    He breathes through His slight opening of His lips. Meeting there, the colors red and blue defeat the bandhuka flower's glory. Slightly raised and expanded, they stand at the pinnacle of handsomeness.

Text 89

bimbati-manjv-adhara-madhya-gatalpa-rekham

    svam pasyatam itara-raga-hara-svabhavam

sasvan-nijamrita-suvasita-manju-vamsi-

    sukshmayata-dhvanibhir ahrita-visva-cittam

    bimba-than the bimba fruit; ati-more; manju-beautiful; adhara-lips; madhya-in the midst; gata-gone; alpa-small; rekham-line; svam-own; pasyatam-of the beholders; itara-for anything else; raga-attraction; hara-removing; sva-bhavam-by its own nature; sasvat-eternally; nija-own; amrita-nectar; su-vasita-amoratic; manju-charming; vamsi-of the flute; sukshma- elegant; ayata-expanded; dhvanibhih-with sounds; ahrita- enchanted; visva-of the universe; cittam-the mind.

    Those who see Lord Krishna's lips, which are more handsome than the bimba fruit, lose all attraction for anything else. Playing beautiful melodies on a flute aromatic with the nectar of His lips, Krishna enchants everyone's heart.

Text 90

sarvasva-ratna-pitako vraja-sundarinam

    jivatu-sidhu-casakam vrishabhanujayah

tac-chri-lasad-dasana-lakshana-lakshitam sri-

    krishnadharoshtham anisam hridi me cakastu

    sarvasva-entire wealth; ratna-jewels; pitakah-chest; vraja-of Vrajabhumi; sundarinam-of the beautiful girls; jivatu-of the life; sidhu-of nectar; casakam-cup; vrishabhanu-jayaj-of Srimati Radharani, the daughter of Maharaja Vrishabhanu; tat-that; sri-with beauty; lasat-shining; dasana-with teeth; lakshana-characteristics; lakshitam-characterized; sri-krishna; of Lord Krishna; adhara-oshtham-lips; anisam-day and night; hridi-in the heart; me-of me; cakastu-may be manifested.

    May Sri Krishna's lips, which are decorated with splendid teeth, and which are a chest of jewels that are the treasure of Vraja's beautiful girls and the cup of nectar drunk by King Vrishabhanu's daughter, always appear in my heart.

Texts 91 and 92

svakara-saushthava-vinindita-kunda-vrinda-

    sat-korakan sikhara-hiraka-mauktikanam

sobhabhimana-bhara-mandala-kanti-lesan

    vama-bhruvam adhara-bimba-sukayamanam

jatyaiva paktrima-sudadita-bija-manjun

    sasvat-priyadhara-rasasvadanena sonan

kantaushtha-sonamani-bhedana-kama-tankan

    sriman-mukunda-dasanan subhagah smaranti

  sva-their own; akara-of the form; saushthava-by the excellence; vinindita-chastized; kunda-of kunda flowers; vrinda- of the multitude; sat-of excellent; korakan-buds; sikhara- sikhara gems; hiraka-diamonds; mauktikanam-of pearls; sobha- luster; abhimana-pride, bhara-abundance; mandala-of the area; kanti- splendor; lesan-fragment; vama-bhruvam-of the beautiful-eyebrowed gopis; adhara-of the lips; bimba-for the bimba fruits; sukayamanam-turning into parrots; jatya-by birth; eva- certainly; paktrima-ripe; su-nice; dadima-pomegranate; bija- seeds; manjun-charming; sasvat-eternal; priya-of the dearmost Srimati Radharani; adhara-by the lips; rasa-nectar; asvadanena- by tasting; sonan-reddened; kanta-of His beloved Srimati Radharani; oshtha-lips; sonamani-rubies; bhedana-breaking; kama-of cupid; tankan-chisels; srimat-mukunda-of Lord Mukunda; dasanan-teeth; subhagah-those who are fortunate; smaranti- meditate.

    Those who are fortunate meditate on Lord Mukunda's teeth as with their handsomeness rebuking jasmine buds and reducing the diamonds', pearls', and sikhara gems' pride in their own glory, as charming as pomegranate seeds, as trasnforming the beautiful-eyebrowed gopis into parrots that yearn to taste the bimba fruits of His lips, as becoming red by always tasting the nectar of His beloved's lips, and as Kamadeva's chisels for cutting the ruby of Her lips.

Text 93

jiyan nija-pranayi-vrinda-manas-tamo-ghni

    sri-radhika-pranaya-sagaram edhayanti

atma-prasada-kanikokshita-visva-loka

    gopi-priyanana-vidhoh smita-kaumudi sa

    jiyat-all glories; nija-His own; pranayi-of loving devotees; vrinda-for the multitude; manah-of the mind; tamah- darkness; ghni-removing; sri-radhika-of Srimati Radhrani; pranaya-of the love; sagaram-the ocean; edhayanti-increasing; atma-own; prasada-of mercy; kanika-with drops; ukshita- sprinkled; visva-the entire; loka-world; gopi-to the gopis; priya-of the most dear Krishna; anana-of the face; vidhoh-of the moon; smita-of the smile; kaumudi-the moonlight; sa-that.

    All glories to the moonlight of Lord Gopipriya's smile, which destroys the darkness in the devotees' hearts, sprinkles His mercy on the world, and makes turbulent waves in the ocean of Sri Radhika's love!

Text 94

padmadi-divya-ramani-kamaniya-gandham

  gopangana-nayana-bhringa-nipiyamanam

krishnasya venu-ninadarpita-madhurikam

    asyambuja-smita-marandam aham smarami

    padma-with Lakshmi-devi; adi-beginning; divya-celestial; ramani-beautiful women; kamaniya-yearned after; gandham-the fragrance; gopa-angana_-of the gopis; nayana-of the eyes; bhringa-by the bumble-bees; nipiyamanam-drunk-krishnasya-of Lord Krishna; venu-in the flute; ninada-in the sound; arpita-placed; madhurikam-sweetness; asya-of the face; ambuja-of the lotus flower; smita-of the smile; marandam-honey; aham-I; smarami- meditate.

    I meditate on Krishna's lotus face's smile's honey, which He places in the sound of His flute, and which the bumblebees of the gopis' eyes drink and Lakshmi and other beautiful celestial goddesses yearn to smell.

Text 95

nana-rasadhya-kavita mani-janma-bhumir

    asranta-sad-vidha-rasasvadana-pravina

visvaya visva-rasadapi hare rasajna

    radhadharamrita-rasasvadanad yathartha

    nana-various; rasa-with mellows of interpersonal relationships; adhya-enriched; kavita-of poetry; mani-of the gems; janma-of birth; bhumih-the place; asranta-without experiencing fatigue; sat-six; vidha-kinds; rasa-of tastes; asvadana-relishing; pravina-expert; visvaya-to the universe; visva-complete; rasa-transcendental bliss; da-granting; api-also; hareh-of Lord Hari; rasajna-the tongue; radha-of Srimati Radharani; adhara-of the lips; amrita-of the nectar; rasa-the taste; asvadanat-because of relishing; yatha-artha- appropriately named.

    Lord Hari's tongue is a jewel mine of many nectar (rasa) poems. It is expert at tasting the six nectars (rasa). It gives nectar (rasa) to the world. It tastes the nectar (rasa) of Sri Radha's lips. Its name rasajna (the knower of nectar) is apt.

Text 96

antah-prema-ghrita-smitottama-madhur narmaikshavaih samyuta

    sabdarthobhaya-sakti-sucita-rasadindullasat-saurabha

abhiri-madanarka-tapa-samani visvaika-santarpani

    sa jiyad amritabdhi-darpa-damani vani rasala hareh

    antah-in the heart; prema-pure love; ghrita-ghee; smita-of hte smile; uttama-best; madhuh-honey; narma-of joking words; aikshavaih-with sugar; samyuta-endowed; sabda-relating to the sound of words; artha-relating to the meanng of words; ubhaya- both; sakti-power; sucita-indicated; rasa-mellows; adi- beginning with; indullasat-of camphor; saurabha-fragrance; abhiri-for the gopis; madana-of cupid; arka-the sun; tapa-the heat; samani-subduing; visva-of the universe; eka-sole; santarpani-delight; sa-that; jiya-all glories; amrita-of nectar; abdhi-of the ocean; darpa-the pride; damani-quelling; vani-the words; rasala-curds mixed with sugar and spices; hareh-of Lord Hari.

    Glory to the curds of Lord Hari's nectar words, which are prepared with the ghee of His love, sweetened with the honey of His smile and the sugar of His jokes, and spiced with the camphor of methaphors, alliterations and other literary ornaments, and which delight the world, curbs the nectar ocean's pride, and cool the gopis tormented by the sun of amorous desires!

Text 97

arvan-mukhendramani-srishta-tila-prasuna-

    kantih smarasuga-visesha ivendranilah

nilasma-kalpa-suka-cancu-vinindi-rocih     sri-nasikocca-sikhara vilasaty aghareh

    arvak-downwards; mukha-placed; indramani-sapphire; srishta-fashioned; tila-seshame; prasuna-flower; kantih-splendor; smara-of cupid; asuga-arrow; viseshah-specific; iva-like; indranilah-sapphire; nilasma-of sapphires; klpta-constructed; suka-of a parrot; cancu-beak; vinindi-chastizing; rocih-whose splendor; sri-nasika; of the nose; ucca-raised; sikhara-tip; vilasati-is splendidly manifest; agha-areh-of Lord Krishna, the enemy of Aghasura.

    Glorious as a sapphire sesame-flower tilted downwards, like a sapphire Kama's arrow, and its glory rebuking a sapphire parrot's beak, the handsome tip of Lord Krishna's nose is gloriously manifest.

Text 98

lolendukanta-mani-golaka-baddha-cancad-

    indrasma-golaka-samana-kaninike ye

antar-bhramad-bhramara-phulla-sitabja-kosa-

    saubhagya-garva-bhara-khandana-pandite ca

    lola-moving; indukanta-mani; of moonstones; golaka-balls; baddha-bound; cancat-moving; indrasma-sapphire; golaka-balls; samana-like; kaninike-pupils; ye-that; antah-within; bhramat-moving; bhramara-bumble-bees; phulla-blossoming; sita-white; abja-of the lotuys flower; kosa-whorl; saubhagya-good fortune; garva-pride; bhara-abundance; khandana-breaking; pandite-learned; ca-also.

    Lord Krishna's eyes, which are like moving moonstone globes studded with moving sapphires, are expert at breaking the pride of two white lotus whorls where two black bumblebees wander.

Text 99

prante 'runimna paritah sitimna

    madhye 'sitimna ca yute vilole

sobha-sriyah kanduka-golake te

    su-citrite sri-vidhi-karuna kim

    prante-in the corners; arunimna-reddness; paritah-around; aitimna-whiteness; madhye-in the middle; asitimna-blackness; ca-also; yute-endowed; vilole; moving; sobha-sriyah-of beauty; kanduka-golake-two balls for playing; te-they; su-very; citrite-wonderful; sri-vidhi-of the creator Brahma; karuna-the mercy; kim-is it so?

    How merciful is the creator Brahma expertly to make for personified handsomeness these two toy balls, red on the edges, white within, and black in the center!

Text 100

lavanya-sara-samudaya-sudhati-varshaih

    karunya-sara-nicayamrita-nirjharoghaih

kandarpa-bhava-visaramrita-vanyaya ca

    samplavya sarva-jagad ullasati samantat

    lavanya-of beauty; sara-of the essence; samudaya-abundance; sudha-of nectar; ati-varsaih-with the monsoon rains; karunya-of mercy; sara-of the essence; nicaya-of the abundance; amrita-of nectar; nirjhara-of the gushing mountain stream; oghaih-with the floods; kandarpa-of cupid; bhava-of the love; visara-of the abundance; amrita-of nectar; vanyaya-with the inundation; ca-also; samplavya-having slooded; sarva-the entitre; jagat-universe; ullasati-is splendidly manifest; samantat-in all directions.

    Flooding the world with monsoons of nectar handsomeness, gushing streams of nectar mercy, and a flood of nectar love, Krishna's eyes shine with great glory.

Text 101

atyayate su-vipule masrine su-sone

    su-snigdha-pina-ghana-cancala-pakshma-ramye

tarunya-sara-mada-ghusrina-manthare ca

    netre harer mama hridi sphuratam sada te

    ati-ayate-wide open; su-vipule-large; masrine-beautiful; su-sone-nicely reddish; su-snigdha-glistening; pina-large; ghana-of clouds; cancala-moving; pakshma-eyelashes; ramye-delightful; tarunya-of youthfulness; sara-the essence; mada-ghusrina-of saffron; manthare-two treasures; ca-also; netre-the two eyes; hareh-of Lord Hari; mama-my; hridi-in the heart; sphuratam-may become; manifested; sada-eternally; te-they.

    Large, wide-open, handsome, red, charming with glossy, thick, restless eyelashes, and opulent with the saffron of youth and passion, may Lord Hari's eyes always appear in my heart.

Text 102

sadhvi-sva-karma-dridha-dharma-vibheda-daksha-

    kameshu-tikshna-kathino vilasaty aghareh

svapne 'pi durlabha-samasta-daridra-goshthi-

    vanchabhipurana-vadanya-varah katakshah

    sadhvi-of the pious gopis; sva-own; karma-of activities; drdha-firm; dharma-religious duties; vibheda-breaking; daksha-expert; kama-of cupid; isu-arrows; tikshna-sharp; kathinah-and hard; vilasati-is spkendidly manifest; agha-areh-of Lord Krishna, the enemy of Agha; svapne-in dream; api-even; durlabha- difficult to attain; samasta-all; daridra-goshthi-of the poor conditioned souls; vancha-desires; abhipurana-fulfilling; vadanya-generous; varah-best; kata-aksha-sidelong glances.

    Sharp and hard as Kama's arrows, expert at breaking the pious gopis' firm chastity, and generously giving charity beyond what the poor can dream, Lord Krishna's sidelong glance is splendidly manifest.

Text 103

ya visva-yauvata-vilola-manah-kurangan

    avidhya ghurnayati nartana-marganaih svaih

sa bhru-lata mura-ripoh kutilapi kirtya

    kandarpa-pushpa-trinatam trinatam ninaya

    ya-that; visva-of the universe; yauvata-of the young girls; vilola-moving; manah-of the minds; kurangan-the deer; avidhya-piercing; ghurnayati-cause to writhe; nartana-dancing; margaih-with motions; svaih-own; sa-that; bhru-of the eyebrows; lata-creeper; mura-ripoh-of Lord Krishna, the enemy of the demon Mura; kutila-curved; api-even; kirtya-with its fame; kandarpa-of cupid pushpa-trnatam-the flower-bow; trnatam-to the state of being as insignificant and a blade of grass; ninaya- led.

    The curving vine of Krishna's eyebrows, which by their fame alone make Kama's flower-bow insignificant as a blade of grass, with many dancing arrows wound the deer of the young gopis' hearts and make them stagger and writhe.

Text 104

kim kaliyena haraye sva-suta visrishta

    tenarpita bhruvi hriyapa tad-atmatam ya

sapatnyato vraja-vadhu-hridayani sarpi

    drishtvaiva sa vitanute 'tra vimurchitani

    kim-how is it?; kaliyena-by Kaliya; haraye-to Lord Hari; sva-sutas-his daughters; visrishta-given; tena-by him; arpita; placed; bhruvi-between the eyebrows; hriya-shyly; apa-attained; tat-atmatam-His own mark; ya-who; sapatnyatah-out of rivalry; vraja-of Vraja; vadhu-the girls; hridayani-the hearts; sarpi-the snake; drishtva-having seen; eva-indeed; sa-she; vitanute-made; atra-in this connection; vimurchitani-fainted.

    Why, when they saw the serpent daughters Kaliya gave to Lord Hari shyly attain the Lord's mark on their eyebrows, did the vraja-gopis' hearts faint with envy?

Text 105

cilli-latalaka-varuthaka-ramya-parsvam

    karishnashtami-sasi-nibham giri-dhatu-citram

radha-mano-harina-bandhana-kama-yantra-

    kasmira-caru-tilakam hari-bhalam ide

    cilli-of the eyebrows; lata-creeper; alaka-of curling locks of hair; varuthaka-multitude; ramya-charming; parsvam-sides; krishna-astami-on the eight day of the waning moon; sasi-the moon; nibham-like; giri-of Govardhana Hill; dhatu-with the mineral pigments; citram-colorfully decorated; radha-of Srimati Radharani; manah-of the mind; harina-the deer; bandhana-for binding; kama-cupid's; yantram-rope; kasmira-made of kunkuma- caru-beautiful; tilakam-with tilaka markings; hari-of Lord Hari; bhalam-the forehead; ide-I praise.

    I glorify Lord Hari's forehead, bounded by His curling locks of hair and the two vines of His eyebrows, splendid as the Krishnashtami moon, decorated with colorful designs and pictures drawn in Govardhana's mineral pigments, and bearing splendid kunkuma tilaka that is Kamadeva's trap to catch the deer of Radha's heart.

Text 106

alaka-madhupa-mala srila-bhaloparishthad

    vilasati lalita ya ballavi-vallabhasya

nayana-saphara-bandhe jalatam angana_nam

    alabhata kila seyam kama-kaivartakasya

    alaka-of curling hairs; madhupa-of bumble-bees; mala-swarm; srila-beautiful; bhala-forehead; uparishthat-above; vilasati- is splendidly manifest; lalita-charming; ya-that; ballavi-of the gopis; vallabhasya-of the dear lover; nayana-of the eyes; saphara-the saphari fishes; bandhe-for catching; jalatam-the state of being a fishing net; angana_nam-of the girls of Vraja; alabhata-attained; kila-indeed; sa iyam-that; kama-of cupid; kaivartakasya-of the fisherman.

    The graceful black bee garland of locks of hair that plays above Lord Gopinatha's forehead has become a great net where the fisherman Kamadeva catches the saphari fishes of the gopis' eyes.

Text 107-108

slaghyayato bhramara-ganjana-cikkanabhah

    sukshmah su-kuncitataro 'ti-ghanah samagrah

kasturika-yug-asitotpala-gandha-hridyah

    kama-dhvajasita-su-camara-caru-sobhah

cuda-dviphala-kavarardhaka-juta-veni-

    jutadi-kala-krita-bandha-visesha-ramyah

yo hrit-sudha-ruci kurangati radhikayas

    citte sa nah sphuratu kesava-kesa-pasah

   slaghyayatah-glorious; bhramara-bumble-bees; ganjana- chastizing; cikkana-glistening; abhah-appearance; sukshmah- fine; su-very; kuncitatarah-curly; ati-very; ghanah-thick; samagrah-all; kasturika-with musk; yuga-endowed; asita-blue; utpala-lotus flower gandha with the fragrance; hridyah-charming; kama-of cupid; dhvaja-the flag; asita-black; su-splendid; camara-of a camara fan; caru-beautiful; sobhah-splendor; cuda- of the crest; dvi-two; phala-sides; kavara-of strands of hair; ardhaka-half; juta-veni-of hair; juta-locks of hair; adi- beginning with; kala-black; krita-done; bandha-bond; visesa- specific; ramyah-delightful; yah-that; hrit-of the heart; sudha-ruci-on the moon that is full of nectarean effulgence; kurangati-has become a deer; radhikayah-of Srimati Radharani; citte; in the mind; sah-that hair; nah-of us; sphuratu-may be manifested; kesava-of Lord Krishna; kesa-pasah-the locks of hair.

    May Lord Kesava's hair: fine, thick, glorious, curling, glistening with a luster that rebukes the black bees' splendor, aromatic as a blue lotus flower anointed with musk, splendid as Kamadeva's flag and black camara, gracefully parted, and now become a deer-mark on the nectar moon of Radhika's heart, appear before us.

    Note: In Sanskrit literature the shadows on the moon are considered to resemble a deer. For this reason Lord Krishna's hair is compared to the "deer in the moon".

Text 109

apara-madhurya-sudharnavani

    nana_nga-bhusha-caya-bhushanani

jagad-drig-asecanakani saurer

    varnyani nangani sahasra-vaktraih

    apara-limitless; madhurya-of sweetness; sudha-of nectar; arnavani-oceans; nana-various; anga-of the limbs; bhusha-of the ornaments; bhushanani-decorations; jagat-of the entire universe; drik-of the eyes; asecanakani-sprinkling nectar; saureh-of Lord Krishna; varnyani-describeable; na-not; angani- the limbs; sahasra-vaktraih-by Lord Ananta, who has thousands of mouths.

    Even Lord Ananta with His thousands of voices cannot describe Lord Krishna's limbs, which are limiltless oceans of nectar sweetness, which decorate their ornaments, and which shower nectar on all eyes.

    Note: Lord Krishna's limbs are so handsome that they decorate the ornaments instead of being decorated by them.

Text 110

itirayitva virate sukese

    sa-sarike gadgada-ruddha-kanthe

tad-vak-sudhambhodhi-nimagna-citta

    kshanam sabha sa stimita tadasit

    iti-thus; irayitva-having spoken; virate-stopped; suka-ise-when the king among parrots; sa-with; sarike-the female parrot; gadgada-ruddha-choking in ecstasy; kanthe-when his throat; tat- of him; vak-of the words; sudha-of the nectar; ambhodhi-in the ocean; nimagna-immersed; citta-whose mind; kshanam-for a moment; sabha-the assembly of gopis; sa-that; stimita-stunned; tada-then; asit-became.

    Then the two parrots, their voices choked with ecstasy, stopped speaking, and the gopi-audience became momentarily stunned, their minds drowning in the nectar ocean of the parrots' words.

.pa

Chapter Two

Text 1

sri-radhika-preritayatha vrindaya

    samalalitah svasthyam upagatah sukah

dishtas ca krishnasya gunanuvarnane

    sa-sarikah praha sabham sa nandayan

    sri-radhika-by Srimati Radharani; preritaya-asked; atha-then; vrindaya-by Vrinda-devi; samlalitah-stroked; svasthyam-happiness; upagatah-attained; sukah-the parrot; distah-instructed; ca-also; krishnasya-of Lord Krishna; guna-of the transcendental qualities; anuvarnane-in the matter of describing; sa-along with; sarikah-the female parrot; praha-spoke; sabham-the assembled gopis; sah-he; nandayan-delighting.

    Then the two parrots, stroked by Vrinda-devi on Sri Radhika's request, now calm and happy, and now ordered to glorify Krishna's transcendental qualities, spoke, delighting the assembly.

Text 2

kavibhir anavagahyam tam mahadbhir varako

    'py aham ajita-gunabdhim jihvaya ledhum ihe

yad api phalam abhedyam langaliyam su-pakvam

    sprisati tad api cancva tan muhur lubdha-kirah

    kavibhih-by poets and philosophers; anavagahyam-unfathomable; tam-that mahadbhih-by the great; varakah-insignificant; api-although; aham-I am; ajita-unlimited; guna-of transcendental qualities; abdhim-the ocean; jihvaya-with my tongue; ledhum-to drink; ihe-I am trying; yat api-although; phalam-fruit; abhedyam-unbreakable; langaliyam-of the coconut tree; su-pakvam-perfectly ripe; sprisati-touches; tat api-nevertheless; cancva-with his beak; tat-that; muhuh–constantly; lubdha-greedy; kirah-parrot.

   

    Insignificant I try with my tongue to lick up the limitless ocean of the unconquerable Lord's qualities, which even the great souls cannot fathom. Again and again this greedy parrot strikes an unbreakable ripe coconut with its beak.

Text 3

ihaninisami karena bhaskaram

    murdhna bibhitsami sumeru-parvatam

dorbhyam titirshami maharnavam yato

    gunan vivakshami harer apatrapah

    iha-in this matter; aninisami-I desire to fetch; karena-in my hand; bhaskaram-the sun; murdhna-with my head; bibhitsami-I desire to break; sumeru-parvatam-Mount Sumeru; dorbhyam-with my arms; titirsami-I desire to cross; maha-the great; arnavam-ocean; yatah-because; gunan-the transcendental qualities; vivakshami-I desire to describe; hareh-of Lord Hari; apatrapah-shameless.

    This shameless person aspires to describe Lord Hari's transcendental qualities. It is as if I wished to swim across the great ocean by the strength of my own arms. It is as if I wished to smash apart Mount Sumeru by striking it with my head. It is as if I wished to carry the sun in my hand.

Text 4

ya ya jata hari-guna-lava-sparsa-puta rasajna

    sa sa jatu sprisati nitaram kvapi vartam tad-anyam

makandiya-prathama-mukulasvada-pushtanya-pushta-

    sreni ya sa rasayati katham kudmalam paicu-mardam

    ya ya-whatever; jata-born; hari-of Lord Hari; guna-of the transcendental qualities; lava-of a drop; sparsa-by the touch; puta-purified; rasajna-tongue; sa sa-that; jatu-ever; sprisati-touches; nitaram-certainly; kvapi-at all; vartam-topics; tat-than those; anyam-other; makandiya-of the mango tree; prathama-first; mukula-fruits; asvada-by the taste; pushta-nourished; anya-another; pushta-nourished; sreni-series; ya-that; sa-that tongue; rasayati-relishes; katham-how is it possible?; kudmalam-the ripe; paicu-mardam-bitter nimba fruit.

    Any tongue purified by tasting a single nectarean drop of Lord Hari's transcendental qualities can never again taste anything else. How can a tongue that tastes the first sweet mango fruits ever try to taste the sharply bitter nimba fruit?

Text 5

yad uktam gargena vraja-pati-puras te 'sya hi sisor

    gunais tais taih samyam labhata iha narayana iti

gunanam anantyam parama-subhata gokula-vidhor

    mahattvam gambhiryadikam api ca tenaiva kathitam

    yat-what; uktam-was spoken; gargena-by Garga Muni; vraja-of Vraja; pati-the king; purah-in the presence; te-they; asya-of Him; hi-certainly; sisoh-the child; gunaih-with qualities; taih taih-with these; samyam-equality; labhata-attained; iha-in this matter; narayane-with Lord Narayana; iti-thus; gunanam-of qualities; anantyam-infinity; parama-supreme; subhata-auspicious beauty; mahattvam-greatness; gambhirya-depth; adikam-beginning with; api-also; ca-and; tena-by him; eva-certainly; kathitam-were related.

    Garga said to the king of Vraja: "Your boy has qualities like Lord Narayana." He said that Krishna, the moon of Gokula, has limitless transcendental qualities and is supremely handsome, glorious, profound, and filled with all virtues.

Text 6

sva-bhakte vatsalya-pranaya-vasatader guna-tater

    anantatvat sankhya danuja-jayino naiva ghatate

bahutvat palyanam anisam uru-vritteh samudayad

    ihapy ekaikasyapi hi bhavati samyan na gananam

    sva-bhakta-to His devotees; vatsalya-parental affection; pranaya-to the love; vasata-submissiveness; adeh-beginning with; guna-of transcendental qualities; tateh-of the series; anantavat-because of the infinity; sakhya-complete enumeration; danuja-jayinah-of Lord Krishna, the conqueror of the demons; na-not; eva-certainly; ghatate-occurs; bahutvat-because of the largeness; palyanam-of the devotees under His protection; anisam-day and night; uru-with great; vritteh-endeavor; samudayat-from the manifestation; iha-in this matter; api-also; eka-ekasya-one by one; api-even; hi-certainly; bhavati-is; samyak-complete; na-not; gananam-counting.

    Because they have no end, Lord Krishna's transcendental qualities such as His being conquered by His devotees' love, cannot be counted. Because they are so many, even though the devotees earnestly try, day and night, to count them one by one, it is not possible to count them all.

Text 7

rupam bhushana-bhushanam nava-vayah kaisora-madhya-sthitam

    viryam kandukitadri silam amalam lila jagan-mohini

audaryam sva-samarpanavadhi daya yasyakhila-plavika

    kirtir visva-visodhini katham asau krishno 'stu varnyah kshitau

    rupam-beauty; bhushana-of ornaments; bhushanam-the ornament; nava-vayah-youthful age; kaisora-madhya-in the full bloom of youth; sthitam-situated; viryam-prowess; kandukita-became like a toy ball; adri-a great mountain; sila-character; amalam-spotless; lila-pastimes; jagat-the universe; mohini-enchanting; audaryam-generosity; sva-Himself; samarpana-giving; avadhi-up to; daya-mercy; yasya-of whom; akhila-the entire world; plavika-inundating; kirtih-fame; visva-the universe; visodhini-purifying; katham-how is it possible?; asau-He; krishnah-Lord Krishna; astu-may be; varnyah-described; kshitau-on this earth.

    His handsomeness is the ornament of ornaments. His age is the prime of youth. His strength turns mountains into toy balls. His character is spotless. His pastimes enchant the world. His generosity is willing to give even Himself as a gift. His mercy floods the world. His fame purifies the world. How can Lord Krishna be described in this world?

Text 8

tat kaisoram sa ca guna-cayah sa ca gopangana_lih

    sa vesha-srih sa ca madhurima sa ca kandarpa-lila

sa vaidagdhi sa ca suci-rasah sa ca capalya-lakshmir

    angi-karad ajani saphala srila-gopendra-sunoh

    tat-that; kaisoram-youthfulness; sah-that; ca-also; guna-of virtes; cayah-a multitude; sa-that; ca-also; gopa-angana_-of gopis; alih-a host; sa-that; vesa-srih-beauty; sah-that; ca-also; madhurima-sweetness; sa-that; ca-also; kandarpa-amorous; lila-pastimes; sa-that; vaidagdhi-experties; sah-that; ca-also; suci-rasah-purity; sa-that; ca-also; capalya-restlessness; lakshmih-opulence; angi-karat-because of being accepted; ajani-have become; sa-phala-fruitful; srila-gopa-indra-sunoh-by Lord Krishna, the son of the king of the cowherds.

    Youthfulness, the gopis, handsomeness, sweetness, amorous pastimes, intelligence, purity, charming restlessness, and a host of transcendental virtues all attained supreme success because they were accepted by Lord Krishna, the prince of gopas.

Text 9

sri-krishnasyakhilangan mrigamada-rasa-samlipta-nilotpalanam

    kaksha-bhru-sroni-kesad aguru-rasa-lasat-parijatotpalanam

sri-nasa-nabhi-vaktrat kara-pada-nayanac cendu-liptambujanam

    sat-saurabhyamritormih prasarati jagad aplavayanti samantat

    sri-krishnasya-of Lord Krishna; akhila-all; angat-from the limbs; mrigamada-rasa-with musk; samlipta-anointed; nila-blue; utpalanam-lotus flowers; kaksha-under His arms; bhru-of His eyebrows; sroni-of the middle part of His body; kesat-from the hairs; aguru-rasa-with aguru; lasat-splendid; parijata-utpalanam-of parijata flowers; sri-nasa-from His nose; nabhi-navel; vaktrat-face; kara-hands; pada-feet; nayanat-and eyes; ca-also; indu-with camphor; lipta-anointed; ambujanam-of lotus flowers; sat-transcendental; saurabhya-of aroma; amrita-of nectar; urmih-with waves; prasarati-flows; jagat-the universe; aplavayant-inundating; samantat-in all directions.

    Fragrant nectar waves of the musk-anointed blue lotus flower frgrance coming from all of Sri Krishna's limbs, the aguru-scented parijata flower fragrance from His eyebrows, armpits and waist, and the camphor-anointed lotus flower fragrance from His nose, navel, face, hands, feet, and eyes, now flood the world in all directions.

Text 10

guna hi gopi-tati-harino harer

    gopi-tatih prema-pariplutasaya

prema harer indriya-citta-harako

    haris ca tasya vasatam upagatah

    gunah-the qualities; hi-certainly; gopi-tati-the gopis; harinah-enchants; hareh-of Lord Hari; gopi-tatih-the gopis; prema-with pure love of Krishna; paripluta-drowned; asaya-with the aspiration; prema-pure love; hareh-of Lord Hari; indriya-the senses; citta-and mind; harakah-enchants; harih-Lord Hari; ca-also; tasyah-of the gopis; vasatam-the state of being submissive; upagatah-has attained.

    Lord Hari's transcendental qualities enchant the gopis' hearts. The gopis become plunged in an ocean of love for Him. Their love charms Lord Hari's mind and senses. Lord Hari is conquered by them.

Text 11

vamsi-svanair gopa-vadhu-ganahritir

    gopi-hrite rasa-maha-mahotsavah

rasotsavad vanchita-purtir isitus

    tat-purtito 'bhut sukha-sambhritam jagat

    vamsi-of the flute; svanaih-by the sounds; gopa-vadhu-of gopis; gana-the multitude; ahritih-attraction; gopi-of the gopis; hriteh-from the attraction; rasa-of the rasa dance; maha-maha-utsavah-the great festival; rasa-of the rasa dance; utsavat-from the festival; vanchita-of desires; purtih-fulfillment; isituh-of the Supreme Personality of Godhead; tat-of them; purtitah-from the fulfiment; abhuta-became; sukha-of happiness; sambhritam-full; jagat-the universe.

    The gopis were enchanted by the sounds of Krishna's flute. Because the gopis were enchanted the great great rasa-dance festival was performed. Because rasa-dance festival was performed the Lord's desires were fulfilled. Because the Lord's desires were fulfilled, the universe became full of joy.

Text 12

babhau vrajesorasi ya murarir

    nilotpalali-dala-malikeva

tanau mamus tatra katham gunas te

    sahasra-vaktrena sadapy aganyah

    babhau-is manifested; vraja-of Vraja; isa-of the king; urasi-on the chest; mura-arih-Lord Krishna, the enemy of Mura; nila-blue; utpala-of lotus flowers; ali-of the multitude; dala-of petals; malika-a garland; iva-like; tanau-on the body; mamuh-limited in space; tatra-there; katham-how is it possible?; gunah-qualities; te-these; sahasra-vaktrena-by Lord Ananta, who has thousands of voices; sada-continually; api-even; aganyah-indescribable.

    Playing on the king of Vraja's chest, Krishna is like a garland of blue lotus petals. How can He have limitless qualities Lord Ananta cannot describe with thousands of voices?

Text 13

tatha tanor antar aloki matra

    visvam kare 'drih kamalatvam apa

sri-radhikasyambuja-darsanottha

    mudo mumus ta na harer batasyam

    tatha-in that way; tanoh-the body; antah-within; aloki-seen; matra-by His mother; visvam-the universe; kare-in His hand; adrih-Govardhana Hill; kamalatvam-the state of being a lotus flower; apa-attained; sri-radhika-of Srimati Radharani; asya-of the face; ambuja-the lotus; darsana-from seeing; utthah-arisen; mudah-happiness; mumuh-measured; tah-they; na-are not; hareh-of Lord Hari; bata-indeed; asyam-in this matter.

    Even though His mother saw the universe inside His body, and even though a mountain became a lotus in His hand, when He saw Sri Radhika's lotus face, Lord Hari's happiness had no limit.

Text 14

lavanya-vanyotsalile 'gha-vidvisho

    radhatma-murtim pratibimbitam hridi

drishtvanganam svam pratikurvatim param

    niscitya roshad vimukhi sma vepate

    lavanya-of beauty; vanya-of the flood; utsalile-in the waters; agha-vidvishah-Lord Krishna, the enemy of Aghasura; radha-of Srimati Radharani; atma-own; murtim-the form; pratibimbitam-reflected; hridi-in the heart; drishtva-seeing; angana_m-girl; svam-personally; pratikurvatim-replacing; param-another; niscitya-conceiving; rosat-our of anger; vimukhi-averse; sma-certainly; vepate-trembles.

    Krishna gazed at Radha's form reflected in the ocean of beauty in His heart, but when one of Radha's rivals suddenly stood in Her place, He became horrified and trembled with anger.

Text 15

sri-radhayananya-samordhvayahritam

    mano harer dhavati naparanganam

sarojini-san-madhu-lampatah sada

    vallim param icchati kim madhuvratah

    sri-radhaya-by Srimati Radharani; ananya-without another; ama-equal; urdhvaya-or better; ahritam-stolen; manah-the mind; hareh-of Lord Hari; dhavati-runs; na-not; apara-after another; angana_m-girl; sarojini-of a pond full of lotus flowers; sat-transcendental; madhu-honey; lampatah-eager to taste; sada-eternally; vallim-a creeper; param-another; icchati-desires; kim-is it so?; madhuvratah-a bumble-bee.

    Captivated by unparalleled Sri Radha, Lord Hari's mind does not chase after any other gopi. Will a bumblebee, eager always to drink the honey of a great colony of lotus flowers, ever yearn to go to a small vine?

Text 16

ushno ravih sitala eva candrah

    sarva-saha bhus capalah samirah

sadhuh su-dhiro 'mbunidhir gabhirah

    sva-bhavatah prema-vaso hi krishnah

    usnah-hot; ravih-the sun; sitalah-cool; eva-certainly; candrah-the moon; sarva-of everything; saha-tolerant; bhuh-the earth; capalah-fickle and unsteady; samirah-the wind; sadhuh-the devotee; su-dhirah-sober and saintly; ambunidhih-the ocean; gabhirah-deep; sva-bhavatah-by nature; prema-by love; vasah-controlled; hi-certainly; krishnah-Lord Krishna.

    By nature the sun is hot, the moon is cool, the earth tolerates anything, the wind is fickle and unsteady, the devotees are saintly and peaceful, the ocean is deep, and Lord Krishna is controlled by love.

Text 17

gabhiro 'pi sthira-matir api kshanti-purnah su-silah

    sri-krishno 'yam sukha-maya-vapuh sa-trapo nirvikarah

sri-radhayah pranaya-vivasas tan-mukhaloka-jatair

    bhavair lolo madana-vikalah sambhramad bambhramiti

    gambhirah-deep; api-although; sthira-fixed and steady; matih-with mind; api-although; kshanti-patience; purnah-full; su-silah-with impeccable good character; sri-krishnah-Lord Krishna; ayam-this; sukha-of transcendental bliss; maya-consisting; vapuh-whose form; sa-trapah-shy and humble; nirvikarah-without change; sri-radhayah-of Srimati Radharani; pranaya-by the love; vivasah-having lost all composure; tat-her; mukha-+face; aloka-from the sight; jataih-born; bhavaih-with ecstatic love; lolah-trembling; madana-with amorous love; vikalah-agitated; sambhramat-because of agitation; bambhramiti-repeatedly wanders.

    Although Lord Krishna is very steady-minded, patient, shy, and humble, although He is the greatest exemplar of impeccable good character, although His transcendental form is by nature full of all transcendental bliss, and although all of these good qualities are eternally present within Him and they never decay or lessen, nevertheless, when He sees the face of Sri Radha, He becomes beside Himself with love for Her. He trembles with love for Her and wanders aimlessly as a madman.

Text 18

ramadikanam dhriti-dharma-baddham

    mano hritam krishna-gunaih su-durat

daseyam asam api cet tad eta

    vrajanganah kah pranayardra-cittah

    rama-adikanam-of the goddesses of fortune, headed by Lakshmi-devi; dhriti-chaste composure; dharma-by piety; baddham-bound; manah-the mind; hritam-captivated; krishna-of Lord Krishna; gunaih-by the transcendental qualities; su-durat-even though observed from a distance; dasa-condition; iyam-this; asam-of them; api-although; cet-if; tat-then; etah-they; vraja-of Vrajabhumi; angana_h-the girls; kah-who?; pranaya-with love; ardra-melted; cittah-whose minds.

    If even the chaste hearts of Lakshmi and other goddesses are captivated by a distant glimpse of Krishna's virtues, then what is the condition of the girls of Vraja, whose hearts are always melting with love for Him?

Text 19

prasvedotpulakadarokty-amrita-sat-saurabhya-manda-smitaih

    padyargyacamaniya-gandha-kusumany ajahrur aradhane

krishnasya vraja-subhruvas tv iha parirambhadi-lila_mritam

    naivedyam ca tada sudhadhara-rasas tambulam asam abhut

    prasveda-perspiration; utpulaka-hairs standing up in ecstasy; udara-respectful; ukti-of words; amrita-nectar; sat-transcendental; saurabhya-fragrance; manda-gentle; smitaih-with smiles; padya-padya water; arghya-arghya water; acamaniya-acamaniya water; gandha-incense; kusumani-and flowers; ajahruh-offer; aradhane-in worship; krishnasya-of Lord Krishna; vraja-of Vraja; subhruvah-the gopis, whose eyebrows are very beautiful; tu-also; iha-here; parirambha-with embraces; adi-beginning; lila-of pastimes; amritam-the nectar; naivedyam-offering of foodstuff; ca-also; tada-then; sudha-nectar; adhara-of the lips; rasah-nectar; tambulam-betel-nuts; asam-of them; abhut-was.

    The beautiful-eyebrowed girls of Vraja worship Lord Krishna, offering their perspiration, their hairs standing up in ecstasy, the nectar of their respectful speeches, the fragrance of their bodies, and their gentle smiles as padya water, arghya water, acamaniya water, incense, and flowers. The nectar of their embraces and amorous pastimes is the offering of foodstuff they place before the Lord, and the nectar of their kisses is their offering of betelnuts.

Text 20

vadanyesas trishna-nicaya-cita-cittaih karuna-rad

    vipannaih kandarpo yuvati-nikarair mrityur aribhih

adhisah sad-bhaktaih sahaja-nija-bandhur vraja-janaih

    pratitah krishno 'sav iti vividha-lokair bahu-vidhah

    vadanya-of philanthropists; isah-the king; trishna-of thirsts; nicaya-with multitudes; cita-collected; cittaih-whose minds; karuna-of mercy; rat-the monarch; vipannaih-by those who are distressed; kandarpah-cupid; yuvati-of young girls; nikaraih-by hosts; mrityuh-death; aribhih-by His enemies; adhisah-the Supreme Personality of Godhead; sat-saintly; bhaktaih-by the devotees; sahaja-nija-bandhuh-own relative; vraja-of Vraja; janaih-by the people; pratitah-believed; krishnah-Krishna; asau-this; iti-thus; vividha-various; lokaih-by persons; bahu-in many; vidhah-ways.

    Considered the king of philanthropists by those whose hearts are filled with thirst, the king of mercy by the distressed, Kamadeva by the young gopis, death personified by His enemies, the Supreme Lord by the pious devotees, and their own friend and relative by the people of Vraja, Krishna is thought of by different people in different ways.

Text 21

sammukhyat svapaco dvijo 'sti vimukhas ced yasya vipro 'ntyajo

    yat-premapy amritayate pranayinam hri-kalakutan api

kirtih krishna-rucin karoti vishadi-kurvaty aseshan janan

    indur yad-virahe 'gnir agnir amritam krishnaya tasmai namah

    sammukhyat-because of being favorably disposed; scapacah-an outcaste; dvijah-a brahmana; asti-becomes; vimukhah-averse; cet-if; yasya-to whome; viprah-a brahmana; antyajah-becomes an outcaste; yat-for whome; prema-love; api-also; amritayate-makes into nectar; pranayinam-of those who have love; hri-of humbleness; kalakutan-bitter poison; api-even; kirtih-fame; krishna-for Krishna; rucin-with attraction; karoti-does; visadi-kurvati-makes insignificant; aseshan-all other; janan-persons; indhuh-the moon; yat-of whom; viraghe-in the separation; agnih-becomes fire; agnih-fire; amritam-becomes nectar; krishnaya-to that Lord Krishna; tasmai-to Him; namah-I offer obeisances.

    Obeisances to Krishna! By becoming His devotee an outcast becomes a brahmana. If averse to Him, a brahmana becomes a degraded outcast. Love for Him turns the bitter poison of humbleness into the sweetest nectar. His fame attracts everyone to Him and makes everyone else seem insignificant. Separation from Him turns the cooling moon into a blazing fire and a raging fire into nectar moonlight.

Text 22

baki-mukhanam hi harer arinam

    daurjanya-vrindany amuna hatanam

sa-hasya-karunya-mukhair gunaughair

    giyanta ke 'dyapy anisam kavindraih

    baki-by Putana-mukhanam-headed; hi-certainly; hareh-of Lord Hari; arinam-of the enemies; daurjanya-of wickedness; vrindani-abundance; amuna-by Him; hatanam-killed; sa-hasya-smiling; karunya-mercy; mukhaih-headed by; guna-of transcendental virtues; aughaih-with many floods; giyanta-glorified; ke-that?; adya-today; api-even-anisam-day and night; kavi-indraih-by the best of poets.

    If someone claims Lord Krishna was cruel to kill Putana and so many other enemies, then I say why do great poets and philosophers always glorify Him for His smiling compassion and host of virtues?

Text 23

na vapur idam agharer esha krishna-pravaho

    na vadanam idam abjam nakshini utpale te

na vitatir alakanam seyam eshali-mala_

    sakhi nayana-yuge te dhavatah kim pralubdhe

    na-not; vapuh-the form; idam-this; agha-areh-of Lord Krishna, the enemy of Agha; esah-this; krishna-pravahah-the Yamuna river; na-not; vadanam-face; idam-this; abjam-a lotus flower; na-not; akshini-two eyes; utpale-two lotus flowers; te-they; na-not; vitatih-the mass; alakanam-of curling locks of hair; sa-this; iyam-this; esa-this; ali-of bumble-bees; mala-line; sakhi-O gopi-friend; nayana-of eyes; yuge-pair; te-they; dhavatah-run; kim-why?; pralubdhe-greedy.

    This is not Krishna's form. it is the Yamuna river. This is not His face. It is a lotus flower. These are not His eyes. They are two lotus flowers. This is not His curling hair. It is a garland of black bees. O gopi-friend, why do your greedy eyes chase these things?

Text 24

nana-vikaram vraja-subhruvam manah

    pravishta adau madanas tatana

kalayatah sri-vraja-raja-sunor

    vivesa pascan murali-ninadah

    nana-various; vikaram-with ecstatic transformations; vraja-of Vraja; subhruvam-of the girls who have beautiful eyebrows; manah-the mind; pravishtah-entered; adau-first; madanah-cupid; tatana-expanded; kala-yatah-expertly played; sri-vraja-raja-sunoh-of Lord Krishna, the son of the king of Vraja; vivesa-entered; pascat-afterwards; murali-of the flute; ninadah-the sound.

    First Kama entered the beautiful-eyebrowed vraja-gopis' ecstatic hearts, and then flute melodies sublimely played by the prince of Vraja also entered.

Text 25

kamotpattir dhriti-dhana-hritih samhritir loka-bhiter

    dharmocchittah kuvalaya-drisam ahritih patyur ankat

kampodbhutih sthiram anucare stabdhir apy apaganam

    ya sa jiyan madhura-murali-kakali gokulendoh

    kama-amorous desires; utpattih-arisal; dhriti-of composure; dhana-wealth; hritih-stealing; samhritih-removal; loka-of popular opinion; bhiteh-of the fear; dharma-the rules of piety; ucchittah-cutting at the root; kuvalaya-drisam-of the lotus-eyed gopis; ahritih-attracting; patyuh-of their husbands; ankat-from the side; kampa-of trembling; udbhutih-arisal; sthiram-stationary living entities; anucare-in relation; stabdhih-stunning; api-also; apaganam-of moving entities; ya-that; sa-that; jiyat-all glories; madhura-sweet; murali-of the flute; kakali-sound; gokula-indoh-of Lord Krishna, the moon of Gokula.

    Glory to Krishna's sweet flute-music, which arouses the lotus-eyed gopis' amorous desires, plunders the treasury of their calmness, removes their fear of public opinion, cuts at the root their pious chastity, drags them away from their husbands' laps, and makes motionless beings tremble and moving beings stunned!

Text 26

guna-gana-rasa-lilaisvarya-ratnair lasanto

    bahava iha jagatyam santi dhanya yadittham

vadata vadata loka akarah kintv amisham

    vraja-pati-suta eko niscitah sri-munindraih

    guna-of virtues; gana-of multitudes; rasa-oof nectarean mellows of love; lila-of pastimes; aisvarya-of opulences; ratnaih-with the jewels; lasantah-shining; bahavah-many; iha-here; jagatyam-in the material world; santi-are; dhanyah-opulent men; yadi-if; ittham-in this way; vadata-just tell; vadata-just tell; lokah-O people; akarah-the form; kintu-however; amisham-among them; vraja-of Vraja; pati-of the king; sutah-the son; ekah-alone; niscitah-is distinguished; sri-muni-indraih-by the best of the sages.

    O people, if you say that in this world many men are splendidly decorated with many jewel virtues, nectar sweetnesses, charming pastimes, and great riches, (and therefore Krishna is not very important among them), then I say to you the greatest sages have decided that Lord Krishna, the prince of Vraja, is the greatest and no one is like Him.

Text 27

nada-vyajat kshipasi kathine garalim amritim va

    dharam vamsi pranaya-sakhi no jivanam va mritim va

tabhyam nanyam vitara vishamam ha dasam aty-asahyam

    gopyah krishna-pranaya-vikala vamsikam ittham ahuh

    nada-of a sound; vyajat-on the pretext; kshipasi-you emit; kathine-O cruel-one; garalim-poison; amritim-nectar; va-or; dharam-a flood; vamsi-O flute; pranaya-sakhi-O dear friend; nah-our; jivanam-life; va-or; mritim-death; va-or; tabhyam-for them; na-not; anyam-anything else; vitara-You extend; visamam-mysterious; ha-indeed; dasam-condition; ati-very; asahyam-intolerable; gopyah-the gopis; krishna-of Krishna; pranaya-with love; vikalah-agitated; vamsikam-to the flute; ittham-in this way; ahuh-spoke.

    Overcome with love for Krishna, the gopis said to His flute: "Dear friend, cruel flute, is it a flood of poison or a flood of nectar you give us disguised as these sounds? Do these floods kill us or give us life? They create a mysterious condition we can neither understand nor bear."

Text 28

bhogepsavah sakala-kamadam artha-lubdhah

    sarvarthadam sukha-trishas ca sukha-svarupam

lokadhipatya-lasita jagad-isvaram tam

    krishnam dvishanti danujah ku-dhiyo bataite

    bhoga-sense-gratification; ipsavah-desiring; sakala-all; kama-desires; dam-granting; artha-after wealth; lubdhah-gredy; sarva-all; artha-wealth; dam-granting; sukha-after happiness; trishah-thirsting; ca-also; sukha-of happiness; svarupam-the personification; loka-over the entire world; adhipatya-sovereignty; lasitah-desiring; jagat-of all the universes; isvaram-the master; tam-Him; krishnam-Lord Krishna; dvishanti-hate; danujah-the demons; ku-dhiyah-not very intelligent; bata-indeed; ete-they.

    The demons yearn after sense-pleasures, yet they hate Lord Krishna, who gives all pleasures to His devotees. The demons greedily run after money, yet they hate Lord Krishna, who gives all wealth to His devotees. The demons aspire for a happy situation in life, yet they hate Lord Krishna, who is the personification of all happiness. The demons desire sovereignty over the world, yet they hate Lord krishna, the master of all the universes. The demons are not very intelligent, for they have become bitter enemies of the only person able to fulfill their desires.

Text 29

tat-tal-lila_mrita-rasa-jharair bhavitatma mrigakshi-

    bala kacit sva-sadana-gatapy agrato vikshya vriddham

bhita parsve sva-bhuja-sirasi nyasta-hastam sphurantam

    krishnam prahapasara dayita-loka-yatragateyam

    tat-tat-various; lila-of pastimes; amrita-of nectar; rasa-mellows; jharaih-with the gushing mountain streams; bhavita-filled; atma-whose mind; mriga-akshi-lotus-eyed; bala-young girl; kacit-a certain; sva-from her own; sadana-home; gata-gone; api-even; agratah-before her; vikshya-seeing; vriddham-an old woman; bhita-frightened; parsve-at her side; sva-her; bhuja-sirasi-on the shoulder; nyasta-placed; hastam-hand; sphurantam-manifested; krishnam-to Krishna; praha-she said; apasara-go; dayita-beloved; loka-person; yatra-journey; agata-arrived; iyam-this.

    Her mind flooded by the swiftly flowing mountain stream of Lord Krishna's transcendental pastimes, a certain doe-eyed girl traveled a little distance from her home. Seeing an old woman, and feeling a hand touch her shoulder, she became frightened, until she realized Krishna had come to her in disguise. She said to Him: "Ah, now the rendezvous with my lover is successful."

Text 30

nikhila-guna-gabhire kshmadharoddhara-dhire

    sakala-sukhada-sile kshalitasesha-pide

subhaga-nava-kisore visva-cittakshi-caure

    mura-jiti yuvatinam hrin-nimagnam satinam

    nikhila-all; guna-transcendental qualities; gabhire-with depth; kshmadhara-Govardhana Hill; uddhara-lifting; dhire-the hero; sakala-everyone; sukhada-delighting; sile-whose exemplary character; kshalita-washed away; asesha-all; pide-suffering; subhaga-auspicious; nava-fresh; kisore-youthful; visva-of the entire world; citta-the minds; akshi-and eyes; caure-stealing; mura-jiti-in Lord Krishna, who defeated the Mura demon; yuvatinam-of the young girls; hrit-the heart; nimagnam-immersion; satinam-saintly.

    The thoughts of the pious young gopis drown in Krishna, who is deep with all virtues, who lifted Govardhana Hill, whose good character pleases everyone, who washes away all sufferings, and who, sublimely young and handsome, has stolen everyone's eyes and hearts.

Text 31

pranapaharam harir apriyam dvisham

    makhapaharam ca balac chaci-pateh

sthanapaharam phaninas cakara yat

    tenaiva tesham vihitam su-mangalam

    prana-life; apaharam-removal; harih-Lord Hari; apriyam-unpopular; dvisham-of His enemies; makha-of the sacrifice; apaharam-removal; ca-also; balat-forcibly; saci-pateh-of Maharaja Indra, the husband of Saci; sthana-home; apaharam-removal; phaninah-of the Kaliya serpent; cakara-did; yat-because; tena-by Him; eva-certainly; tesham-of them; vihitam-granted; su-mangalam-great auspiciousness.

    Lord Hari forcibly took away the demons' lives, Indra's sacrificial offering, and Kaliya's home. Although superficially displeasing to them, these acts become the source of great auspiciousness for all of them.

Text 32

lakshanka-palir alike giri-dhatu-citre

    vakshasy uroja-mada-lakshanam ambudabhe

radhalayad upagatasya hareh prabhate

    kaiscin na niti-nipunair api paryacayi

    laksha-of red lac; anka-of marksh; palih-a multitude; alike-on the forehead; giri-of Govardhana Hill; dhatu-with mineral pigments; citre-colorful; vakshasi-on the chest; uroja-of the breasts; mada-with the musk; lakshanam-the mark; ambuda-of a rain-cloud; abhe-with the appearance; radha-of Srimati Radharani; alayat-from the residence; upagatasya-come; hareh-of Lord Hari; prabhate-is splendidly manifest; kaiscit-by some; na-not; niti-at material morality; nipunaih-expert; api-even; paryacayi-worshipped.

    Marks of red lac shine on His forehead decorated with pictures and designs drawn in mineral colors from the hills, and marks of musk from Her breasts shine on His monsoon-cloud chest. For this reason some proud moralists do not worship Lord Hari, who has just come from Radha's place.

Text 33

krishnasya radha-pranayocca-sampada

    madhurya-sampat saha vardhate 'nisam

tayos ca kunjeshu vilasa-santatih

    sardham sakhinam sukha-sampad-aptibhih

    krishnasya-of Lord Krishna; radha-of Srimati Radharani; pranaya-of the love; ucca-great; sampat-opulence; madhurya-of sweetness; sampat-opulence; saha-with; vardhate-increases; anisam-day and night; tayoh-of Them; ca-also; kunjesu-in the groves of Vrindavana; vilasa-of pastimes; santatih-abundance; sardham-with; sakhinam-of their gopi-friends; sukha-of happiness; sampat-of the opulence; aptibhih-the attainment.

    The treasury of Krishna's sweetness, the treasury of His love for Radha, Their pastimes in the forest groves, and the bliss of their gopi-friends increase day and night.

Text 34

saundaryam padayoh sarojavad aho kantam tathendur mukham

    ramya bhrur bhramaravaliva madhurah piyusha-tulyo 'dharah

lolabjena same cale su-nayane subhra radah kundavat

    kamsarer amritam yatha su-lapitam jyotsneva hasa-dyutih

    saundaryam-beauty; padayoh-of the feet; saroja-a lotus flower; vat-like; aho-Oh; kantam-beautiful; tatha-in that way; induh-the moon; mukham-face; ramya-beautiful; bhruh-the eyebrows; bhramara-of bumble-bees; avali-a swarm; iva-like; madhurah-sweet; piyusa-nectar; tulyah-equal to; adharah-lips; lola-moving; abjena-with a lotus flower; same-equal; cale-moving; su-beautiful; nayane-two eyes; subhrah-beautiful; radah-teeth; kunda-jasmine buds; vat-like; kamsa-areh-of Lord Krishna, the enemy of Kamsa; amritam-nectar; yatha-just like; su-lapitam-sweet words; jyotsna-moonlight; iva-like; hasa-of His smile; dyutih-the effulgence.

    Krishna's feet are handsome as two lotus flowers, His face is radiant as the moon, His delightful eyebrows are like a swarm of bumble-bees, His sweet lips are like nectar, His handsome restless eyes are like two moving lotus flowers, His splendid teeth are like jasmine buds, His sweet words are like nectar, and the effulgence of His smile is like moonlight.

Texts 35-36

sri-pani nava-pallavena sadrisau purnendu-tulya nakha

    gandau darpanavad dyutir nava-ghana-syama ca yasyanganah

drishtvambhoruha-darsam asyam ali-sancaram caranty uttrishah

    sadhau candrati yah sutiyati natan kunjeshu saudhiyate

yo daityeshv asaniyatiha ramani-vrinde manojayate

    data yena samah kvacin na hi na yat-tulyo 'sti surah kvacit

yal-lila sadrisi kvacin na hi na yenaste samane 'pi va

    cumbanty anana-padmam ena-nayana yasyaisha krishno 'vatu

    sri-pani-hands; nava-fresh; pallavena-blossoms; sadrisau- like; purna-full; indu-with the moon; tulyah-equal; nakhah- nails; gandau-cheeks; darpana-mirrors; vat-like; dyutih- bodily luster; nava-a fresh; ghana-ain-cloud; syama-blackish- ca-also; yasya-of whom; angana_h-the gopis; drishtva-having seen; ambhoruha-of a lotus flower; darsam-with the appearance; asyam-the face; ali-of bumble-bees; sancaram-a swarm; caranti- move; uttrishah-very thirsty; sadhau-to the saintly devotees; candrati-is like the moon; yah-who; sutiyati-treats like His own sons; natan-those who surrender to Him and offer obeisances to Him; kunjesu-in the groves of Vrindavana; saudhiyate-He is like an ocean of nectar; yah-who; daityesu-among the demons; asaniyati-becomes like a thunderbolt; iha-here; ramani-of the beautiful gopis; vrinde-in the multitude; manojayate-becomes cupid; data-philanthorpist; yena-with whom samah-equal; kvacin-somewhere; na-not; hi-certainly; na-not; yat-with whom; tulyah-equal; asti-there is; surah-a hero; kvacit- ywhere; yat-of whom; lila-the pastimes; sadrisi-like that; kvacit-somewhere; na-not; hi-certainly; na-not; yena-with whom; aste-there is; samane-in equality; api-even; va-or; cumbanti-kiss; anana-of the face; padmam-the lotus flower; ena-like the deer; nayanah-whose eyes; yasya-of whom; esah- He; krishnah-Lord Krishna; avatu-may protect.

    May Krishna, whose hands are like two blossoming flowers, whose fingernails are like a line of full moons, whose cheeks are like two mirrors, whose bodily luster is like a dark monsoon-cloud, whose face is like a lotus flower at which thirsty gopis gaze and become like bumblebees, who is like a pleasing moon to His devotee, who treats as His own sons those who surrender to Him or offer obeisances to Him, who is like an ocean of nectar flooding the forest groves, who is like a thunderbolt to the demons, who is like Kama to the beautiful gopis, who is charitable without equal, who is a hero without equal, whose pastimes have no equal, who has no equal, and whose lotus face is kissed by the deer-eyed gopis, protect us.

Text 37

stanair iva phalaih pushpaih

    smitair iva su-pallavaih

adharair iva krishnasya

    nava-vallyo mude 'bhavan

    stanaih-with breasts; iva-like; phalaih-fruits; pushpaih-with flowers; smitaih-with smiles; iva-like; su-pallavaih-fresh blossoms; adharaih-with lips; iva-like; krishnasya-of Lord Krishna; nava-fresh; vallyah-creepers; mude-for the delight; abhavan-were.

    Their fruits like breasts, their flowers like smiles, and their new blossoms like lips, the new vines pleased Krishna.

Text 38

yogesvaranam iva yoga-siddhir

    upasakanam iva vishnu-bhaktih

narayanasyeva cid-akhya-saktih

    krishnasya vamsipsita-siddhi-dabhut

    yoga-of the yoga system; isvaranam-of the masters; iva-like; yoga-of yoga; siddhih-the perfections; upasakanam-of the devotees; iva-like; vishnu-for Lord Vishnu; bhaktih-devotional service; narayanasya-of Lord Narayana; iva-like; cit-transcendental; akhya-named; saktih-potency; krishnasya-of Lord Krishna; vamsi-the flute; ipsita-desired; siddhi-perfections; da-granting; abhut-has become.

    As yogic perfections fulfill the wishes of the masters of yoga, as devotional service to Lord Vishnu fulfills the wishes of the Vaishnavas, as His transcendental cit potency fulfills the wishes of Lord Narayana, so His vamsi flute fulfills the wishes of Lord Krishna.

Text 39

sudha dhareva madhura

    kaumudiva su-sitala

kirtih sri-krishnacandrasya

    gangeva jana-pavani

    sudha-of nectar; dhara-a flood; iva-like; madhura-sweet; kaumudi-moonlike; iva-like; su-very; sitala-cooling; kirtih-the fame; sri-krishnacandrasya-of Lord Krishnacandra; ganga-the Ganges river; iva-like; jana-the people; pavani-purifying.

    Sri Krishnacandra's fame is sweet as a flood of nectar, cooling as moonlight, and purifying as the Ganga.

Text 40

krishnasyanupamanga-srir

    anga-srir iva madhuri

madhuriva gunaly asya

    gunaliva su-silata

    krishnasya-of Lord Krishna; anupama-incomparable; anga-of the body; srih-beauty; anga-of the body; srih-beauty; iva-like; madhuri-charming sweetness; madhuri-charming sweetness; iva-like; guna-of good qualities; ali-series; asya-of whom; guna-of good qualities; ali-series; iva-like; su-silata-exemplary good character.

    The handsomeness of Krishna's limbs is beyond compare. His sweetness is like His handsomeness. His many virtues are like His sweetness. His exemplary good character is like His virtue.

Text 41

kantavali-prema-paripluta hareh

    kantavaliva pracura vidagdhata

vidagdhatevasya rasajnatottama

    rasajnatevanupama vilasita

    kanta-of gopis; avali-the multitude; prema-with love; pariplutah-drowned; hareh-of Lord Hari; kanta-of gopis; avali-the multitude; iva-like; pracura-great; vidagdhata-expertise; vidagdhata-expertise; iva-like; asya-of Him; rasajnata-knowledge of transcendental mellows; uttama-supreme; rasajnata-knowledge of transcendental mellows; iva-like; anupama-incomparable; vilasita-splendidly manifest.

    Lord Hari is flooded with love for the beautiful gopis. His expert intelligence is like that love. His knowledge of transcendental mellows is like His intelligence. His splendid knowledge of transcendental mellows has no equal.

Text 42

sakhyam vicitram subaladikanam

    krishnasya vijnaya nigudha-trishnam

sayyam nikunje viracayya yatnad

    aniya kantam ramayanty amum ye

    sakhyam-friendship; vicitram-wonderful; subala-adikanam-of the cowherd boys, headed by Subala; krishnasya-of Lord Krishna; vijnaya-understanding; nigudha-confidential; trishnam-desire; sayyam-a couch; nikunje-in the grove; viracayya-constructing; yatnat-with great endeavor; aniya-bringing there; kantam-their lover; ramayanti-delight; amum-Him; ye-those who.

    Understanding Krishna's wonderful friendship with Subala and the other boys, and also understanding the secret thirst in Krishna's heart, the gopis carefully made a couch in a forest grove, brought Krishna there, and delighted Him.

Text 43

dhanyam vrindaranyam

    yasmin vilasati sadaiva ramanibhih

prati-kunjam prati-pulinam

    prati-giri-kandaram asau krishnah

    dhanyam-opulent; vrinda-aranyam-the forest of Vrindavana; yasmin-in that; vilasati-performs pastimes; sada-eternally; eva-certainly; ramanibhih-with the beautiful gopis; prati-kunjam-in every grove; prati-in every; pulinam-place on the Yamuna's shore; prati-in every; giri-of Govardhana Hill; kandaram-cave; asau-He; krishnah-Lord Krishna.

    The forest of Vrindavana is supremely opulent and fortunate, for there in every grove, in every place on the Yamuna's shore, and in every cave of Govardhana Hill, Lord Krishna enjoys pastimes with the beautiful gopis eternally.

Text 44

kantanga-sangama-vilagna-vilepanani

    sashpeshu bhanti patitani hareh padabjat

alipya yani hridaye vijahruh pulindyas

    tad-venu-gita-mukha-darsana-kamajadhim

    kanta-of the gopis; anga-of the bodies; sangama-from contact; vilagna-contacted; vilepanani-ointments; saspesu-on the grass; bhanti-splendidly manifest; patitani-fallen; hareh-of Lord Hari; pada-abjat-from the lotus feet; alipya-anointing; yani-that; hridaye-on their breasts; vijahruh-were able to give up; pulindyah-the aborigine girls; tat-of Lord Krishna; venu-of the flute; gita-from the song; mukha-of His face; darsana-from the sight; kama-of amorous desires; ja-produced; adhim-anxiety.

    The kunkuma powder from the gopis' bodies that fell from Lord Hari's lotus feet shone on the grass with great splendor. Placing it over their hearts, some Pulinda girls became cured of the Kama sickness they contracted by seeing His face as He played the flute.

Text 45

vrindavanam ati-dhanyam

    yasmin kusuma-smitaih phalorojaih

pallava-kuladharair api

    sukhayati krishnam lata-palih

    vrindavanam-Vrindavana; ati-very; dhanyam-opulent; yasmin-in that; kusuma-of flowers; smitaih-with smiles; phala-of fruits; orojaih-with breasts; pallava-of new blossoms; kula-of a host; adharaih-with lips; api-even; sukhayati-please; krishnam-Lord Krishna; lata-palih-creepers.

    Vrindavana forest is supremely fortunate and opulent, for there the vines, with the smiles of their flowers, the breasts of their fruits, and the lips of their new blossoms, delight Lord Krishna.

Text 46

susubhur acala-daryo yasu lina ramanyo

    hari-hata-danujanam canda-randah pulindaih

asana-surata-satraih poshitas tosham aptas

    tad-amala-guna-ganaih sri-harim tah stuvanti

    susubhuh-appear very splendid; acala-of Govardhana Hill; daryah-the caves; yasu-in that; linah-entered; ramanyah-beautiful; hari-by Lord Hari; hata-killed; danujanam-of the demons; canda-angry; randah-widows; pulindaih-with aborigines; asana-feasts; surata-orgies; satraih-attained; tat-His; amala-pure; guna-of transcendental qualities; ganaih-with songs; sri-harim-Lord Hari; tah-they; stuvanti-glorify with prayers.

    Govardhana's caves are glorious, for in them the beautiful and passionate widows of the demons slain by the Lord celebrate great feasts and orgies with a band of aborigines, and after concluding these horrible activities nevertheless offer prayers praising the spotless transcendental qualities of Lord Hari.

Text 47

devendra-jitsu prithukat prithukopamadbhir

    asmasu satsu na taveti girasuranam

kamsasya yo hridi madah sa tu teshu sarveshv

    apteshu tat-prithukagam kva gato na jane

    deva-of the demigods; indra-of the leaders; jitsu-the conquerors; prithukat-from a child; prithuka-a child; upamadbhih-comparing; asmasu-among us; satsu-being so; na-not; tava-of you; iti-thus;l gira-by the statement; asuranam-of the demons; kamsasya-of Kamsa; yah-who; hridi-in the heart; madah-false pride; sah-that; tu-but; tesu-among them; sarvesu-all; aptesu-attained; tat-prithukagam-that child; kva-where?; gatah-gone; na-not; jane-I understand.

    The asuras said to Kamsa: "My dear king, when you are surrounded by us, who are so powerful that we have defeated even the leaders of the demigods, what do you have to fear from this Krishna, who is simply a helpless child?" When Kamsa heard these words his heart became filled with pride and confidence, but now that Kamsa has met Krishna, I do not know where that pride and confidence have fled?

Text 48

evam hi krishnasya guna ananta

    lilapy ananta mahimapy anantah

tat-tat-kana-sparsanam atma-vacam

    visuddhaye tad-gananasayalam

    evam-in this way; hi-certainly; krishnasya-of Lord Krishna; gunah-the transcendental qualities; anantah-are limitless; lila-the pastimes; api-also; ananta-are limitless; mahima-the glories; api-also; anantah-are limitless; tat-tat-various; kana-tiny particles; sarsanam-the touch; atma-my own; vacam-of the statements; visuddhaye-for purification; tat-of them; ganana-complete enumeration; asaya-with the hope; alam-enough.

    Krishna's virtues are limitless, His pastimes are limitless, and His glories are limitless. To purify myself I have touched a small fragment of them with my words. How can I hope to count them all?

Text 49

ittham hares tad-guna-varnanambudhau

    nimajjanonmajjana-phulla-manasau

sari-sukau svepsitam isvarau nijav

    ayacatam tad-guna-varnanaih punah

    ittham-in this way; hareh-of Lord Hari; tat-of Him; guna-of the transcendental qualities; varunana-of the description; ambudhau-in the ocean; nimajjana-diving; unmajjana-and surfacing; phulla-blossomed with happiness; manasau-whose minds; sari-sukau-the male and female parrot; sva-own; ipsitam-aspiration; isvarau-to the two lords (Sri Sri Radha and Krishna); nijau-own; ayacatam-begged; tat-of Them; guna-of the qualities; varnanaih-with the descriptions; punah-again.

    Their hearts blossoming with happiness by thus diving and surfacing in the ocean of describing Lord Hari's virtues, the male and female parrots, again describing His virtues, spoke the following requests of their master and mistress.

Text 50

ambudanjanendranila-nindi-kanti-dambarah

    kunkumodyad-arka-vidyud-amsu-divyad-ambarah

srimad-anga-carcitendu-pitanakta-candanah

    svanghri-dasyado 'stu me sa ballavendra-nandanah

    ambuda-of the clouds; anjana-black anjana ointment; indranila-sappires; nindi-criticising; kanti-splendor; dambarah-abundance; kunkuma-reddish kunkuma powder; udyat-rising; arka-sun; vidyut-lightning; amsu-beams of light; divyat-shining; ambarah-the sky, or the garments; shrimat-beautiful; anga-limbs; carcita-anointed; indu-like the moon; pitana-yellowish; akta-anointed; candanah-sandalwood paste; sva-His own; anghri-feet; dasya-of the devotional service; dah-the giver; astu-may become; me-to me; sah-He; ballava-of the cowherd men; indra-of the king (Nanda); nandanah-the Son (Sri Krishna).

    May the gopa-prince Krishna, whose handsomeness rebukes monsoon clouds, black anjana, and sapphires, whose garments are splendid as suns and lightning flashes anointed with kunkuma, whose handsome limbs are anointed with sandal paste fair as the moon, give me service to His feet.

    Note: Here begins the Sri Krishnashtaka.

Text 51

ganda-tandavati-panditandajesa-kundalas

    candra-padma-shanda-garva-khandanasya-mandalah

ballavishu vardhitatma-gudha-bhava-bandhanah

    svanghri-dasyado 'stu me sa ballavendra-nandanah

    ganda-on the cheeks; tandava-in dancing; ati-very; pandita-learned; andaja-isa-in the shape of sharks; kundalah-earrings; candra-the moon; padma-the lotus flower; shanda-the multitude; garva-the pride; khandana-destruction; asya-of the face; mandalah-the circle; ballavishu-amongst the gopis; vadhita-increased; atma-to the self; gudha-concealed; bhava-by the love; bandhanah-bound.

    May the gopa-prince Krishna, on whose cheeks shark-shaped earrings expertly dance, whose face destroys the pride of many moons and lotus flowers, and who is bound by the great and hidden love of the gopis, give me service to His feet.

Text 52

nitya-navya-rupa-vesha-harda-keli-ceshtitah

    keli-narma-sarma-dayi-mitra-vrinda-veshtitah

sviya-keli-kananamsu-nirjitendra-nandanah

    svanghri-dasyado 'stu me sa ballavendra-nandanah

    nitya-eternal; navya-youthful; rupa-form; vesha-appearance; harda-affectionate; keli-pastimes; ceshtitah-performed; keli-pastimes; narma-joking words; sarma-happiness; dayi-giving; mitra-of friends; vrinda-community; veshtitah-surrounded; sviya-His own; keli-pastimes; kanana-forest (Vrindavana); amsu-splendor; nirjita-defeated; indra-of King Indra; nandanah-heavenly Nandana garden.

    May the gopa-prince Krishna, who in His eternal youthful form enjoys blissful pastimes, who with playful jokes delights the cowherd boys around Him, and whose pastime forest eclipses Indra's Nandana gardens, give me service to His feet.

Text 53

prema-hema-manditatma-bandhutabhinanditah

    ksauni-lagna-bhala-lokapala-pali-vanditah

nitya-kala-srishta-vipra-gauravali-vandanah

    svanghri-dasyado 'stu me sa ballavendra-nandanah

    prema-of pure love of God; hema-by the gold; mandita-decorated; atma-self; bandhuta-by friends and relatives; abhinanditah-delighted; ksauni-the earth; lagna-touching; bhala-forheads; loka-of the planets; pala-the protectors; pali-multitude; vanditah-offered obeisances; nitya-eternal; kala-time; srishta-created; vipra-by the brahmanas; gaurava-by the gurus; ali-by the multitudes; vandanah-obeisances.

    May the gopa-prince Krishna, who is delighted with His friends and relatives decorated with golden ornaments of love, to whom the great demigods protecting the planets bow down, touching their foreheads to the ground, and to whom the brahmanas and gurus eternally offer respectful obeisances, give me service to His feet.

Text 54

lilayendra-kaliyoshna-kamsa-vatsa-ghatakas

    tat-tad-atma-keli-vrishti-pushta-bhakta-catakah

virya-sila-lilayatma-ghosa-vasi-nandanah

    svanghri-dasyado 'stu me sa ballavendra-nandanah

    lilaya-easily; indra-King Indra; kaliya-of Kaliya serpent; ushna-violent anger; kamsa-King Kamsa; vatsa-Vatsasura; ghatakah-destroying; tat-this; tat-and that; atma-own; keli-of pastimes; vrishti-with the rainfall; pushta-nourished; bhakta-of the devotees; catakah-Cataka birds; virya-of heroism; sila-nature; lilaya-by the pastimes; atma-own; ghosha-vasi-of the inhabitants of Vrindavana; nandanah-delight.

    May the gopa-prince Krishna, who playfully crushed the burning anger of Indra and Kaliya, who killed Kamsa and Vatsasura, who with showers of many pastimes nourishes the cataka birds of His devotees, and who with noble and heroic pastimes delights the people of Vraja, give me service to His feet.

Text 55

kunja-rasa-keli-sidhu-radhikadi-toshanas

    tat-tad-atma-keli-narma-tat-tad-ali-poshanah

prema-sila-keli-kirti-visva-citta-nandanah

    svanghri-dasyado 'stu me sa ballavendra-nandanah

    kunja-in the groves (of Vrindavana); rasa-keli-of the pastimes of the Rasa dance; sidhu-with the nectar; radhika-adi-the gopis, headed by Srimati Radharani; toshanah-pleasing; tat-this; tat-and that; atma-own; keli-for sport; narma-joking words; tat-tat-ali-the many gopis; poshanah-nourishing; prema-of pure love; sila-of the nature; keli-of the pastimes; kirti-the fame; visva-of the entire universe; citta-the mind; nandanah-giving joy.

    May the gopa-prince Krishna, who pleases Radha and the gopis with the nectar of rasa-dance pastimes in the forest groves, who nourishes the gopis with playful jokes, and who gladdens the world's hearts with the glory of His loving pastimes, give me service to His feet.

Text 56

rasa-keli-darsitatma-suddha-bhakti-sat-pathah

    sviya-citra-rupa-vesha-manmathali-manmathah

gopikasu netra-kona-bhava-vrinda-gandhanah

    svanghri-dasyado 'stu me sa ballavendra-nandanah

    rasa-keli-of the pastimes of the rasa dance; darsita-shown; atma-own; sudha-pure; bhakti-of devotional service; sat-eternal; pathah-path; sviya-His own; citra-wonderful; rupa-with the form; vesha-and with the decorations; manmatha-of cupids; ali-multitude; manmathah-the cupid; gopikasu-among the gopis; netra-of the eyes; kona-of the corner; bhava-love; vrinda-abundance; gandhanah-spreading the sweet fragrance.

    May the gopa-prince Krishna, who in His rasa-dance pastime revealed the eternal path of pure devotion, whose wonderful handsomeness makes Him the Kamadeva of Kamadevas, and who is fragrant with sidelong glances at the gopis, give me service to His feet.

Text 57

pushpa-cayi-radhikabhimarsha-labdhi-tarshitah

    prema-vamya-ramya-radhikasya-drishti-harshitah

radhikorasiha lepa esha hari-candanah

    svanghri-dasyado 'stu me sa ballavendra-nandanah

    pushpa-of flowers; cayi-by the multitude; radhika-of Srimati Radharani; abhimarsha-the touching; labdhi-by the attainment; tarshitah-pleased; prema-of pure love; vamya-with the crookedness; ramya-delightful; radhika-of Srimati Radharani; asya-of the face; drishti-by the sight; harshitah-jubilant radhika-of Srimati Radharani; urasi-on the breasts; iha-here; lepah-ointment; eshah-He; hari-candanah-sandalwood paste.

    May the gopa-prince Krishna, who was happy to touch Radha as He decorated Her with flowers, who was happy to see Radhika's face beautiful with the contrariness of love, and who became sandal paste anointing Radhika's breasts, give me service to His feet.

Text 58

ashtakena yas tv anena radhika-suvallabham

    samstaviti darsane 'pi sindhujadi-durlabham

tam yunakti tushta-citta esha ghosha-kanane

    radhikanga-sanga-nanditatma-pada-sevane

    ashtekena-eight verses; yah-who; tu-indeed; anena-with these; radhika-to Srimati Radharani; su-vallabham-Sri Krishna, who is very dear; samstaviti-prays; darsane-in the sight; api-even; sindhu-ja-for Lakshmi-devi; adi-and others; durlabham-very difficult to achieve; tam-to him; yunakti-engages; tushta-satisfied; cittah-mind; eshah-He; ghosha-kanane-in the forest of Vrindavana; radhika-of Srimati Radharani; anga-of the form; sanga-by the contact; nandita-delighted; atma-own; pada-of the feet; sevane-in the service.

    Pleased at heart with a person who reads these eight prayers to Radhika's beloved, whom Lakshmi and other goddesses cannot even see, He who is delighted by the touch of Radhika's body gives him service to His feet in the forest of Vraja.

Text 59

kunkumakta-kancanabja-garva-hari-gaurabha

    pitanancitabja-gandha-kirti-nindi-saurabha

ballavesa-sunu-sarva-vanchitartha-sadhika

    mahyam atma-pada-padma-dasyadastu radhika

    kunkuma-with kunkuma powder; akta-anointed; kancana-golden; abja-lotus flower; garva-pride; hari-removing gaura-golden; bha-splendor; pitana-with saffron; ancita-anointed; abja-of the lotus flower; gandha-sweet aroma; kirti-fame; nindi-criticizing; saurabha-pleasant fragrance; ballava-of the cowherd men; isa-of the king (Nanda); sunu-of the Son (Krishna); sarva-all; vanchita-desires; artha-for the purpose; sadhika-fulfilling; mahyam-to me; atma-your own; pada-of the feet; padma-lotus flowers; dasya-da-the giver of service; astu-may become; radhika-Srimati Radharani.

    May Sri Radhika, whose golden form anointed with kunkuma robs the golden lotus' pride, whose sweet fragrance anointed with kunkuma rebukes the lotus' fragrance, and who can fulfill all the gopa-prince Krishna's desires, give me service to Her lotus feet.

    Note: Here begins the Sri Radhikashtaka.

Text 60

kauravinda-kanti-nindi-citra-patta-satika

    krishna-matta-bhringa-keli-phulla-pushpa-vatika

krishna-nitya-sangamartha-padmabandhu-radhika

    mahyam atma-pada-padma-dasyadastu radhika

    kauravinda-of rubies; kanti-the splendor;l nindi-chastizing; citra-amazing and colorful; patta-satika-exquisite garments; krishna-Krishna; matta-maddened; bhringa-bumble-bee; keli-pastimes; phulla-blossomed; pushpa-flower; vatika-garden; krishna-Krishna; nitya-eternal; sangama-association; artha-for the purpose; padma-bandhu-the sun-god (friend of the lotus flowers); radhika-worshiping.

    May Sri Radhika, whose wonderful and exquisite garments rebuke the ruby's splendor, who is a garden of blossoming flowers where the maddened bumblebee Krishna plays, and who worships the sun-god to attain Krishna's eternal association, give me service to Her lotus feet.

Text 61

saukumarya-srishta-pallavali-kirti-nigraha

    candra-candanotpalendu-sevya-sita-vigraha

svabhimarsha-ballavisa-kama-tapa-badhika

    mahyam atma-pada-padma-dasyadastu radhika

    saukumarya-with delicateness; srishta-provided; pallava-of blossoming flowers; ali-of the multitude; kirti-the fame; nigraha-supressing; candra-the moon; candana-sandalwood paste; utpala-lotus flowers; indu-and camphor; sevya-worshippable by; sita-cool; vigraha-form; sva-own; abhimarsha-by the touch; ballavi-of the gopis; isa-of the Lord (krishna); kama-of the desires; tapa-the heat and distress; badhika-removing.

    May Sri Radhika, whose charming delicateness suppresses the fame of blossoming flowers, whose cooling form is served by the moon, sandal paste, lotus flowers and camphor, and whose touch relieves Lord Gopinatha's amorous sufferings, give me service to Her lotus feet.

Text 62

visva-vandya-yauvatabhivanditapi ya rama

    rupa-navya-yauvanadi-sampada na yat-sama

sila-harda-lilaya ca sa yato 'sti nadhika

    mahyam atma-pada-padma-dasyadastu radhika

    visva-by the universe; vandya-revered; yauvata-by the multitude of young gopis; abhivandita-reverentially worshipped; api-even; ya-who; rama-goddess of fortune; rupa-beuty; navya-yauvana-fresh youthfulness; adi-etc; sampada-with the opulences; na-not; yat-to whom; sama-equal; sila-own nature; harda-of pure love; lilaya-with the pastimes; ca-and; sa-she; yatah-from whom; asti-there is; na-not; nadhika-greater.

    May goddess Sri Radhika, who is worshiped by all glorious youthfulness, whose treasure of beauty, new youthfulness and other virtues has no equal, and who has no superior in loving pastimes, give me service to Her lotus feet.

Text 63

rasa-lasya-gita-narma-sat-kalali-pandita

    prema-ramya-rupa-vesha-sad-gunali-mandita

visva-navya-gopa-yoshid-alito 'pi yadhika

    mahyam atma-pada-padma-dasyadastu radhika

    rasa-rasa; lasya-in the dance; gita-singing; narma-joking; sat-transcendental; kala-in the arts; ali-the multitude; pandita very learned; prema-love; ramya-beautiful; rupa-form; vesha-ornaments; sat-transcendental; guna-of qualities; ali-by the multitudes; mandita-decorated; visva-by the universe; navya-to be praised; gopa-yosit-of gopis; alitah-than the multitude; api-even; yadhika-best.

    May Sri Radhika, who is learned in the arts that begin with joking and singing in the rasa-dance, who is decorated with transcendental virtues that begin with love, beauty, and artistic dressing, and who is the greatest of the young gopis, give me service to Her lotus feet.

Text 64

nitya-navya-rupa-keli-krishnabhava-sampada

    krishnaraga-bandha-yauvateshu kampada

krishna-rupa-vesha-keli-lagna-sat-samadhika

    mahyam atma-pada-padma-dasyadastu radhika

    nitya-eternal; navya-yothful; rupa-beauty; keli-pastimes; krishna-of Krishna; bhava-love; sampada-with the opulences; krishna-of Krishna; raga-by love; bandha-with bonds; yauvateshu-to the young gopis; kampada-causing trembling; krishna-of Sri Krishna; rupa-beautiful form; vesha-garments and ornaments; keli-pastimes; lagna-attached; sat-transcendental; samadhika-engaged in meditation.

    May Sri Radhika, who owns a treasury of eternal youth, beauty, pastimes, and love for Krishna, who makes the gopis, who are all in love with Krishna, tremble, and who is always rapt in meditation on Krishna's form and pastimes, give me service to Her lotus feet.

Text 65

sveda-kampa-kantakasru-gadgadadi-sancita-

    marsha-harsha-vamatadi-bhava-bhushanancita

krishna-netra-toshi-ratna-mandanali-dadhika

    mahyam atma-pada-padma-dasyadastu radhika

    sveda-perspiring; kampa-trembling; kantaka-standing up of hairs on the body; asru-tears; gadgada-choking up of the voice; adi-and other symptoms of ecstasy; sancita-accumulated; amarsha-impatience; harsha-joy; vamata-crookedness; adi-and others; bhava-of ecstatic love of Godhead; bhushana-with the ornaments; ancita-bent; krishna-of Krishna; netra-the eyes; toshi-delighting; ratna-jewels; mandana-ornaments; ali-with the multitudes; dadhika-wearing.

    May Sri Radhika, who has ecstatic symptoms beginning with trembling, perspiring, standing up of bodily hairs, tears, and choking up of the voice, who is decorated with ornaments of ecstatic emotions beginning with impatience, joy, and contrariness, and who wears jewel ornaments that delight Krishna's eyes, give me service to Her lotus feet.

Text 66

ya kshanardha-krishna-viprayoga-santatodita-

    neka-dainya-capaladi-bhava-vrinda-todita

yatna-labdha-krishna-sanga-nirgatakhiladhika

    mahyam atma-pada-padma-dasyadastu radhika

    ya-who; kshana-moment; ardha-half; viprayoga-by separation; santata-extended; udita-arisen; aneka-many; dainya-of suffering; capala-unsteadiness; adi-and other; bhava-ecstacies; vrinda-multitudes; todita-struck; yatna-with great endeavor; labdha-attained; krishna-of Krishna; sanga-association; nirgata-gone; akhila-all; adhika-anxieties.

    May Sri Radhika, who when separated from Krishna for half a moment becomes struck with suffering, unsteadiness, and many other symptoms of love, and who becomes free from all troubles when with great effort she regains Krishna's company, give me service to Her lotus feet.

Text 67

ashtakena yas tv anena nauti krishna-vallabham

    darsane 'pi sailajadi-yoshid-ali-durlabham

krishna-sanga-nanditatma-dasya-sidhu-bhajanam

    tam karoti nanditali-sancayasu sa janam

    ashtakena-eight verses; yah-who; tu-indeed; anena-with these; nauti-glorifies; krishna-to Krishna; vallabham-she who is dear (Srimati Radharani); darsane-in sight; api-even; sailaja-Parvati; adi-and others; yoshit-of wemon; ali-for multitudes; durlabham-very difficult to attain; krishna-of Krishna; sanga-by the association; nandita-delighted; atma-own; dasya-service; sidhu-of the nectar; bhajanam-the recipient; tam-to him; karoti-makes; nandita-jubilant; ali-gopi friends; sancaya-multitude; asu-quickly; sa-janam-that person.

    To a person who reads these eight prayers to Krishna's beloved, whom Parvati and other goddesses cannot even see, Sri Radhika, who is surrounded by joyful gopi-friends, and who is delighted by Krishna's company, gives the nectar of Her service.

Text 68

iti tan-mukhatah krishna-

    gunali-varnanamritam

pitva magna sabha sasid

    aparananda-varidhau

    iti-thus; tat-of them; mukhatah-from the mouths; krishna-of Lord Krishna; guna-of the transcendental qualities; varnana-of the description; amritam-the nectar; pitva-having drunk; magna-immersed; sabha-assembly of gopis; sa-that; asit-became; apara-limitless; ananda-of bliss; varidhau-in the ocean.

    As they drank from this river flowing from the parrots' mouths, a river filled with nectar of the description of Lord Krishna's virtues, the assembled gopis fell in a shoreless ocean of bliss.

fulfill all desires, I always hold in my heart.